หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาคปกติ)

4 ช่องทางการเข้าเรียน

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาคพิเศษ)

3 ช่องทางการเข้าเรียน

หมายเหตุ

  • รอบที่ 1 รับสมัครเฉพาะภาคปกติเท่านั้น รอบที่ 2-4 รับทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โทรศัพท์ 05394-2110, 2124 โทรสาร 05389-2691

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

4 ช่องทางการเข้าเรียน

หมายเหตุ

  • โทรศัพท์ 053-942156