THURSDAY, MAY 06, 2021

Tag Archives: Impact

AccBA มอบยากันยุงแก่โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้แทนคณะฯ มอบยากันยุงจำนวน 100 ขวด เพื่อให้มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นำไปบริจาคต่อนักศึกษาและบุคลากรผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม ซึ่งได้รับผลกระทบโรคระบาด ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยและในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 (หอ 5 หญิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ในวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564

AccBA ร่วมกิจกรรม “เปิดเส้นทางการศึกษา ค้นหาเป้าหมาย เข้าใจอาชีพ”

งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดบูธแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในกิจกรรม “เปิดเส้นทางการศึกษา ค้นหาเป้าหมาย เข้าใจอาชีพ” เพื่อเป็นแนวในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยและผู้สนใจเข้าร่วม ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

การประชุมนำเสนอผลการดำเนินโครงการแก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และวิสาหกิจชุมชน ของนักศึกษาแผนการจัดการ ชั้นปีที่ 4

ภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมนำเสนอผลการดำเนินโครงการแก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และวิสาหกิจชุมชน ของนักศึกษาแผนการจัดการ ชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนวิชา 703499 : สัมมนาทางการจัดการ (Seminar in Management) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การคิดและวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบและสามารถนำความรู้ในการบริหารงานเชิงบูรณาการไปปรับใช้ต่อไปได้ รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาควิชาฯ กับองค์การในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 6 วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13:00-16:00 น.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดอันดับ QS World University Rankings by Subject 2021 สาขา Business & Management Studies

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ได้มีการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกรายสาขาวิชา ประจำปี 2021 โดย QS World University Rankings ซื่งผลปรากฎว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีสาขาติดอันดับโลกในปี 2021 จำนวนทั้งสิ้น 8 สาขา มากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ โดย 1 ในนั้นคือ สาขา Business & Management Studies อยู่อันดับ 401-450 ซึ่งเป็นอันดับที่ดีขึ้นกว่าปี 2020 ที่อยู่อันดับ 451-450

การที่สาขา Business & Management Studies มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับ อันดับ 401-450 โดย QS World University Rankings by Subject นั้น ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความทุ่มเทและมุ่งมั่นในคุณภาพ ทั้งในด้านของหลักสูตร คณาจารย์ นักศึกษา การวิจัย และการเป็นสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติ ผ่านตัวชี้วัด 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) Academic reputation 2) Employer reputation 3) Citations per paper 4) H-index โดยมีผลการจัดอันดับตามตารางด้านล่างนี้

ข้อมูลโดย : ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

การนำเสนอผลการศึกษาภายใต้การเรียนการสอนแบบ Action Learning Ex-M.B.A.

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร (Ex-M.B.A) คณะบริหารธุรกิจ จัดการนำเสนอผลการศึกษาภายใต้การเรียนการสอนแบบ Action Learning นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตรฯ แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 องค์กร ได้แก่ 1) บริษัท โตเกียวออพติคอล จำกัด 2) บริษัท ซี.พี.ดี. ชีทบอร์ด จำกัด 3) ลีลานวดไท 4) บุรีโฮเทลแอนด์โฮลเทล และ 5) เอี่ยมดี รีไซเคิล ร่วมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ได้แก่ 1) คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการองค์กร บริษัท บีอีซี เวิล์ด จำกัด (มหาชน) 2) คุณวัลลภัช แก้วอำไพ  Director โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 3) รองศาสตราจารย์กิตติ สิริพัลลภ  อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4) คุณฐิติ บุญประกอบ ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม และ 5) รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ และการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) จากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Login Form