THURSDAY, MAY 06, 2021

Tag Archives: Engagement

AccBA มอบยากันยุงแก่โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้แทนคณะฯ มอบยากันยุงจำนวน 100 ขวด เพื่อให้มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นำไปบริจาคต่อนักศึกษาและบุคลากรผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม ซึ่งได้รับผลกระทบโรคระบาด ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยและในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 (หอ 5 หญิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ในวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564

AccBA จัด BIG CLEANING ป้องกัน COVID-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการระบาดในขณะนี้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของนักศึกษาและบุคลากรจึงจัด Big Cleaning ทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งพื้นที่ให้บริการภายในสำนักงาน และพื้นที่สาธารณะ ลานกิจกรรม โรงอาหาร สโมสรนักศึกษา บันได ลิฟท์ เพื่อให้คณะมีความสะอาด ปลอดเชื้อ ปลอดภัย และคลายความกังวล

โดยมีกำหนดการทำความสะอาดคณะระหว่างวันที่ 9 – 11 เมษายน 2564

ด้วยความห่วงใยจากคณะบริหารธุรกิจ

หยุดสงกรานต์เดินทางออกต่างจังหวัด กรุณากรอกข้อมูล

หยุดสงกรานต์เดินทางออกต่างจังหวัดระหว่างวันที่ 10 – 18 เมษายน 2564 

นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุณากรอกข้อมูล  แบบสำรวจการเดินทางของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU student and staff Inter-provincial Travel Survey)

ได้ที่ https://cmu.to/ReportCoV19HD 

ที่มา : ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ผู้บริหารและคณาจารย์ AccBA เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สำหรับหน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ภาคเหนือ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้มีผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ดังนี้

ชั้นตราประถมาภรณ์ช้างเผือก
– รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ และอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด

ชั้นตรา มหาวชิรมงกุฎ
– รองศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด
– รองศาสตราจารย์ อรพิณ สันติธีรากุล อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
– รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรา ตันติประภา อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด
– รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เจรียงประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ

การอบรมเรื่อง “เทคนิคการสื่อสารองค์กรและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ”

หน่วยการสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ จัดการอบรมเรื่อง “เทคนิคการสื่อสารองค์กรและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ” เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องแนวคิด หน้าที่ และขอบเขตแก่คณะกรรมการหน่วยสื่อสารองค์กร โดยมี รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09:00-12:30 น.

Login Form