THURSDAY, MAY 06, 2021

Tag Archives: Action Learning

การประชุมนำเสนอผลการดำเนินโครงการแก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และวิสาหกิจชุมชน ของนักศึกษาแผนการจัดการ ชั้นปีที่ 4

ภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมนำเสนอผลการดำเนินโครงการแก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และวิสาหกิจชุมชน ของนักศึกษาแผนการจัดการ ชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนวิชา 703499 : สัมมนาทางการจัดการ (Seminar in Management) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การคิดและวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบและสามารถนำความรู้ในการบริหารงานเชิงบูรณาการไปปรับใช้ต่อไปได้ รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาควิชาฯ กับองค์การในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 6 วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13:00-16:00 น.

การนำเสนอผลการศึกษาภายใต้การเรียนการสอนแบบ Action Learning Ex-M.B.A.

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร (Ex-M.B.A) คณะบริหารธุรกิจ จัดการนำเสนอผลการศึกษาภายใต้การเรียนการสอนแบบ Action Learning นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตรฯ แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 องค์กร ได้แก่ 1) บริษัท โตเกียวออพติคอล จำกัด 2) บริษัท ซี.พี.ดี. ชีทบอร์ด จำกัด 3) ลีลานวดไท 4) บุรีโฮเทลแอนด์โฮลเทล และ 5) เอี่ยมดี รีไซเคิล ร่วมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ได้แก่ 1) คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการองค์กร บริษัท บีอีซี เวิล์ด จำกัด (มหาชน) 2) คุณวัลลภัช แก้วอำไพ  Director โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 3) รองศาสตราจารย์กิตติ สิริพัลลภ  อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4) คุณฐิติ บุญประกอบ ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม และ 5) รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ และการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) จากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

มหาบัณฑิต M.B.A. (สำหรับบุคลากร มช.) ได้รับรางวัลการค้นคว้าอิสระดีมาก ปีการศึกษา 2563 มช.

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกรรณิการ์ จินาใหม่ มหาบัณฑิตของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ที่ได้รับรางวัลการค้นคว้าอิสระดีมาก กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประกวดรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากการค้นคว้าอิสระเรื่อง “การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการของโรงพยาบาลสัตว์แห่งหนึ่งในภาคเหนือ= Service Cost Analysis of an Animal Hospital in the Northern Region” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

2563-ประกาศผลรางวัลดีเด่นดีมาก-1

กิจกรรม “แบ่งปันประสบการณ์และให้แนวคิดทางธุรกิจแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63.. หลักสูตรบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร”

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร (จังหวัดเชียงใหม่) คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ “แบ่งปันประสบการณ์และให้แนวคิดทางธุรกิจแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63.. หลักสูตรบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร” ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้เป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ (Action Learning) เพื่อพัฒนาทักษะของผู้ประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา ทำให้นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์ความรู้โดยอาศัยการปฏิบัติ ได้รับประสบการณ์และทักษะ จากการได้ทดลองนำความรู้ไปแก้ไขปัญหาธุรกิจ และผลิตผลงานสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ โดยมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 กิจการ ได้แก่ 1) บริษัท ซี.พี.ดี. ชีทบอร์ด จำกัด 2) เอี่ยมดี รีไซเคิล 3) บุรีโฮเทลแอนด์โฮลเทล 4) บริษัท โตเกียวออพติคอล จำกัด และ 5) ลีลานวดไท ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ

นักศึกษา AccBA ร่วมกับนักศึกษาต่างคณะ คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ R2M Thailand 2020

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับทีม CMUgency และทีม Erytho-Sed มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ จากการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา และได้เป็น 2 ใน 3 ทีมตัวแทนระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ไปแข่งขันในระดับประเทศในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ โดยทั้ง 2 ทีมนั้น มีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสมาชิกในทีม

โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M) นี้โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ที่มาภาพ : STEP CMU

Login Form