HL4A0193

ค่านิยมร่วม และ วัฒนธรรมแห่งแอคบา
 

พวกเราร่วมขยายเส้นขอบฟ้าแห่งแอคบาบนค่านิยม

 

   

มุ่งสู่สากลเพื่อชนท้องถิ่น

 

เมื่อชาวแอคบาขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสิ่งใด เราร่วมใจยึดถือหลักการที่ว่า

   
  • ความเป็นเลิศทางวิชาการต้องงอกงามจากคุณธรรม
   
  • การร่วมสร้างสมรรถนะภายในคือวิถีเดียวแห่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
   
  • การสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์จะทำให้เราทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์
   
  • ความพอเพียงที่สมดุลคือทุนที่สำคัญของชีวิต
   
  • ดำเนินการเพื่อผู้อื่นเหนือตนเองคือรากฐานแห่งการปฏิบัติหน้าที่
 

ค่านิยมโดยย่อคือ

   

ความรู้ต้องคู่คุณธรรม      ทีมต้องนำการพัฒนา
หมั่นหาความร่วมมือ     ใจถือความสมดุล
ค้ำจุนผู้อื่นเหนือตนเอง