ศูนย์ SET Investment Center จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้บริการอบรมการจำลองการซื้อขายหลักทรัพย์อันประกอบด้วย ตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารอนุพันธ์ เพื่อให้ผู้สนใจได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนของการส่งคำสั่งซื้อขาย และกระบวนการในการประมวลผลการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริง ผ่านโปรแกรม TSI Investment Simulation Program ให้บริการโปรแกรมทางการเงินและการลงทุน เช่น @RISK, S-Plus, Rats, Crystal Ball, Decision Pro, Gauss, Value Source และเป็นศูนย์ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ภาคเหนือตอนบน (SMIC) ให้บริการข้อมูลปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียน ราคาหลักทรัพย์ และข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/seticcmu

X1AM0882

X1AM0883