หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562
ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาษาไทย      :  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor  of  Business  Administration  Program in Service Business Management

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย      :  ชื่อเต็ม   บริหารธุรกิจบัณฑิต ( การจัดการธุรกิจบริการ )
                  :  ชื่อย่อ    บธ.บ. ( การจัดการธุรกิจบริการ )

ภาษาอังกฤษ :  ชื่อเต็ม   Bachelor of Business  Administration ( Service Business Management )
                  :  ชื่อย่อ    B.B.A.  (Service Business Management )

 

รูปแบบของหลักสูตร

 • รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ปี
 • ประเภทของหลักสูตร ปริญญาตรีทางวิชาการ
 

ภาษาที่ใช้

สามภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน)

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ประกอบกิจการส่วนตัวในธุรกิจบริการ
 • ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรม สปา สายการบิน
 • ปฏิบัติงานในธุรกิจการบริการขนส่ง
 • ปฏิบัติงานในธุรกิจประชุมและแสดงสินค้า
 • นักวิชาการด้านการบริหารและนักวางแผนงานบริการทั้งของภาครัฐ เอกชน และบริษัทข้ามชาติ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นแนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจบริการ ของ AEC ทั้งในด้านของการค้า การลงทุน การดำเนินธุรกิจ ซึ่งในปัจจุบันต้องประสบกับภาวะการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือหรือองค์ความรู้ใหม่ในด้านการจัดการธุรกิจบริการที่มากขึ้น คณะฯจึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีทักษะการปฏิบัติงาน และการบริหารเพื่อรองรับธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมบริการ อันประกอบด้วย โรงแรม รีสอร์ท สปา ศูนย์ประชุม สถานที่ท่องเที่ยว ภัตตาคาร ร้านอาหาร และสายการบิน ตลอดจนสถานประกอบการอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความพร้อมในด้านสถานที่สามารถรองรับการฝึกงานของนักศึกษาที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้

คณะบริหารธุรกิจ จึงมีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการของประเทศให้มีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ

 

ประกอบไปด้วย 3 สาขาวิชาเอกเลือก ได้แก่

 1. กลุ่มวิชาชีพการจัดการธุรกิจสุขภาพ ( Health Service Management )
 2. กลุ่มวิชาชีพการจัดการงานประชุมและการแสดงสินค้า (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition)
 3. กลุ่มวิชาชีพการจัดการบริการการขนส่ง (Logistics Management)
 

ค่าเรียน

 • 475,000 ตลอดหลักสูตร
 

การเรียนและฝึกงานในต่างประเทศช่วงภาคเรียนฤดูร้อน

 • การเรียนหลักสูตรระยะสั้นกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ที่ได้รับมาตรฐาน AACSB ที่มีความร่วมมือในระดับคณะ เช่น  Fudan University, Shanghai Jiaotong University, Tsinghua Universityประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  National Cheng Kung University, National Taiwan University,  Yuan Ze University  ประเทศไต้หวัน เป็นต้น
 • นักศึกษาสามารถฝึกงานในสายงานธุรกิจบริการได้ทั้งในและต่างประเทศ ในช่วง summer
 

อาจารย์พิเศษที่มากประสบการณ์

นอกจากนี้ยังมีอาจารย์พิเศษที่มากประสบการณ์ที่อยู่ในสายงานธุรกิจบริการจริงมาร่วมสอน ไม่ว่าจะเป็น จากสายงานการโรงแรม       การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ ด้าน Food and Beverage ด้านการส่งออกระหว่างประเทศ ด้านการจัดการบริการการขนส่ง (Logistics) เป็นต้น

Poster


ระเบียบค่าธรรมเนียมหลักสูตรธุรกิจบริการ

Program Structure

https://www.cmu.ac.th/th/Faculty/course_detail/b01c99a8-bdcf-4dc2-b053-c037e9af3c0f

Program Structure

A number of credits

 • Basic courses

32

 • Core courses

85

 • Major courses/Elective courses

9

 • Free elective courses

6

 • Total credits

132


Course Descriptions
of Chinese Courses

 • 704141 : Fundamental Service Communication

Course Descriptions: Principles of active listening comprehension. Introductory listening skill development. Principles of speaking for fundamental service communication. Developing speaking skill for fundamental service communication. Principles of effective writing in foreign language for fundamental service communication. Developing writing skill for fundamental service communication. Principles of active reading comprehension. Introductory reading skill development

 • 704241 : Intermediate Service Communication

Course Descriptions: Reading and listening to service business news. Communication for business performance. Speaking in business occasions. Business report presentation. Writing for business communication.

 • 704341: Business Communication Skill in Foreign Country*

Course Descriptions: Foreign language communication in service business management, including foreign language speaking and pronunciation. Listening conversation dialogs in foreign language. Listening from medias in foreign language. Report writing in foreign language. Writing for corresponding in foreign language. Reading in media in foreign language. Reading for analysis in foreign language.

 • 704344 : Business Communication for Service Business

Course Descriptions: Principles of writing business letters, business correspondence with customers, writing intra-organizational letters, writing effective business announcement and etiquette in business correspondence. 

 • 704342 : Practical Service Communication

Course Descriptions: Business project with the international organization in which students are interested. Applying foreign language communication skills and academic knowledge that they have learned to the real world business.


Core Courses

001101 : Fundamental English 1
001102 : Fundamental English 2
001201 : Critical Reading And Effective writing
001228 : English for Business and Economics
001281 : English Language and Cultures
009103 : Information Literacy and Information  
Presentation
176101 :  Introduction to Law
701182 : Fundamental Accounting for Business
701284 : Managerial Accounting for Service Business
702211 : Business Finance 1
703103 : Introduction to Entrepreneurship and 
Business
703202 : Principles of Management and Organization
703204 : Business Ethics
703322 : Communication for Business Results
703331 : Human Resource Management
703352 : Introduction to Hospitality and Tourism 
Management
704101 : Body and Mind for Service Business Profession
704201 : Operations Management in Service Business
704344 : Business Communication for Service Business 
704345 : Communication in Service Business 1
704192 : Business Site Visit in Service Business
704342 : Practical Service Communication
704346 : Communication in Service Business 2
703308 : Business Organizational Behavior
704399 : Professional Training in Service Business
Management
704441 : Intercultural Business Communication
704499 : Seminar in Service Business Management
705211 : Principle of Marketing
705447 : Hospitality Service Marketing
706101 : Learning Through Activities 1
706102 : Learning Through Activities 2

703462 : Cross Cultural Management*

Course Descriptions: Concepts and theories of culture. The impact of culture on the business environment. Differences in cultures. Concepts and theories of cross cultural management. Cross cultural communication. Cultural sensitivity. Problems and solutions to overcome culture shock. Ethics in management of different cultures. Guidelines for cross cultural management and case studies in cross cultural communication.
704497 : Special Problem  in Service Business Management*
Course Descriptions: Selected topics in of service business management including the topics which would benefit students.


Major Electives (Students choose 1 track and one of the major electives will be taken overseas.)
1. Health Service Management

703353

 (Introduction to Health Service Organization Management)*

 

Course Descriptions: The health service organization and its environment. Types of health service organization. Law related to health service organization. Marketing and promotion for health service organization. Health service organization management. Financial management and information needs for health service organization. Human resources management for health service organization. The process of controlling and managing quality standard for health service organization. The ethical foundations for health services organization owners. Case study of health services organization management.

703454

 (Spa Management)

704411

 (Wellness Tourism Management )


2. Meeting, Incentive, Convention and Exhibition

704321

 (Introduction to Event Industry)

704322

 (Meeting and Convention Planning and Management)*

 

Course Descriptions: Roles and qualification of meeting planners. Types and characteristics of clients who host conventions and meeting. Different types of meetings and conventions. A sequence of meeting planning: setting objectives, site selection, negotiation, program design, budgeting, contracts, registration, on – site logistics and post – event evaluation.

704421

 (Special Event and Festival Management)

705439

(Business Exhibition and Trade Fair)


3. Logistics Management

703444

(Strategic Supply Chain Management)*

 

Course Descriptions: The concept of strategic supply chain management. Inventory management. Risk pooling. Managing demand variability in the supply chain. Logistics network design. Supply chain integration. Distribution strategies. Strategic alliances. Procurement and outsourcing strategies. International logistics and risk management. Designing products and production processes that corresponds to supply chain management. Current issues in supply chain management.  

703446

(Transportations Management for Service Business)*

 

Course Descriptions: Introduction to transportations management.  Passenger transportation.  Cargo transportation.  Mode and cost of transportation Route planning. Weight planning and vehicles. Chartering.  International transportation. Law and regulations regarding transportation.

704431

Transportation Management in Service Business

704496

Specific Studies in Service Business Management