รายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยและของคณะ
ทุนประเภทต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา
1. โครงการ “พี่เลี้ยงทุนมูลนิธิเอสซีจี” ปี 2556 (ม.1 -ปริญญาตรี) มูลค่าทุนละ 20,000 บาท
  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับทุน
  บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง มีรายได้ที่ไม่แน่นอน ขาดแคลนทุนทรัพย์
  ระดับการศึกษา ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ปริญญาตรี
  เข้ารับการศึกษาภาคปกติในสถาบันการศึกษาของภาครัฐ/เอกชน และสังกัดสถานศึกษาชัดเจน
  มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ในการศึกษา (ในใบกรอกประวัติส่วนตัวของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องกรอกให้ครบถ้วนตามความจริงมูลนิธิฯ จะไม่รับพิจารณาในกรณีที่เอกสารไม่สมบูรณ์การให้ทุน)
  ให้ทุนการศึกษาปีละ 1 ครั้ง ตามมูลค่าทุนที่มูลนิธิฯ กำหนดไว้
  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับทุนการศึกษาสูงสุดถึงระดับปริญญาตรี เท่านั้น
  มูลนิธิเอสซีจี จัดทำทะเบียนประวัติการศึกษาของผู้รับทุนอย่างละเอียด และดำเนินการจ่ายทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปี โดยการโอนเงินเข้าบัญชีนักเรียนทุนโดยตรงหรือของผู้ปกครอง
     
2. ทุนการศึกษาจากดอกผลกองทุน “074015(บ )” โดย ดร.สุรินทร์ ธรรมนิเวศ มูลค่าทุนละ 15,000 บาท
  1 เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  2 มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00
  3 ไม่รับทุนการศึกษาอื่นใด
  4 มีความประพฤติเรียบร้อย
     
3. ทุนการศึกษาจากดอกผล กองทุน “รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี ภู่อุทัย และคณะ” โดย รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี ภู่อุทัย มูลค่าทุนละ 10,000 บาท
  1 เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  2 มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00
  3 ไม่รับทุนการศึกษาอื่นใด
  4 มีความประพฤติเรียบร้อย
 
4. ทุนการศึกษา กองทุน “นางเรณู วิเศษชาญไชย Measures” โดย คุณเรณู วิเศษชาญไชย Measures รหัส 114233 มูลค่าทุนละ 15,000 บาท
  คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา
  1 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
  2 ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือ ครอบครัวยากจน
  3 มีความประพฤติดี เรียบร้อย
     
5. ทุนการศึกษา “มูลนิธิเพื่อการศึกษาสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย” มูลค่าทุนละ 20,000 บาท
  คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา
  นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 3 จำนวน 2 ทุน และชั้นปีที่ 4 จำนวน 2 ทุน
  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
  มีความจำเป็นต้องการความช่วยเหลือด้านเงินทุนการศึกษา และมีความประพฤติดี
  ต้องสามารถช่วยงานของภาควิชาการตลาดได้ ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง
     
6. ทุนการศึกษา “คุณพีรพงศ์-คุณดวงดี เชิดสถิรกุล” ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ รหัส 2904058,3204041 มูลค่าทุนละ 20,000 บาท
  คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา
  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
  ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือ ครอบครัวยากจน
  มีความประพฤติดี เรียบร้อย
     
7. ทุนการศึกษา “ทุน “คุณณัฐภพ ภูริเดช” ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ รหัส 2904273 มูลค่าทุนละ 20,000 บาท
  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
  ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือ ครอบครัวยากจน
  มีความประพฤติดี เรียบร้อย
     
8. ทุนการศึกษาจากดอกผล กองทุน "คุณจักษวัฎ(โอภาส) กิติสุข" ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ รหัส 2904259 มูลค่าทุนละ 15,000 บาท
  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
  ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือ ครอบครัวยากจน
  มีความประพฤติดี เรียบร้อย
     
9. ทุนการศึกษา “เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย” โดย…อาจารย์ชาคริต ดิเรกวัฒนชัย ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ รหัส 2804090
    จากการสนับสนุนโดย มูลนิธิเพื่อไทย บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด มูลค่าทุนละ 15,000 บาท จำนวน 20 ทุน
  เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4
  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
  ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือ ครอบครัวยากจน
  มีความประพฤติดี เรียบร้อย
     
10. ทุนการศึกษา “คุณพรชัย ปัญจศรีรัตน์” ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ รหัส 2604250 มูลค่าทุนละ 10,000 บาท
  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
  ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือ ครอบครัวยากจน
  มีความประพฤติดี เรียบร้อย
     
11. ทุนการศึกษา “คุณรณิ บุนนาค” มูลค่าทุนละ 20,000 บาท
  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
  ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือ ครอบครัวยากจน
  มีความประพฤติดี เรียบร้อย
     
12. ทุนการศึกษา “เภสัชกร ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์” มูลค่าทุนละ 20,000 บาท
  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
  ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือ ครอบครัวยากจน
  มีความประพฤติดี เรียบร้อย
 
13. ทุนการศึกษา “ดร.วรัทยา แจ้งกระจ่าง “ มูลค่าทุนละ 10,000 บาท
  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
  ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือ ครอบครัวยากจน
  มีความประพฤติดี เรียบร้อย
     
14. ทุนการศึกษา “คุณพิมพ์ชนก เกียรติวงศ์” ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ รหัส 1440026 มูลค่าทุนละ 5,000 บาท
  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
  ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือ ครอบครัวยากจน
  มีความประพฤติดี เรียบร้อย
     
15. ทุน “Pinkamol & Leigh Edward Kinder” โดย คุณปิ่นกมล จรัญชล ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มูลค่าทุนละ 5,000 บาท
  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
  ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือ ครอบครัวยากจน
  มีความประพฤติดี เรียบร้อย
     
16 . ทุนการศึกษา “โครงการพี่ช่วยเหลือน้อง ของสมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” มูลค่าทุนละ 18,000 บาท
  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
  ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือ ครอบครัวยากจน
  มีความประพฤติดี เรียบร้อย
     
17. ทุนการศึกษา คุณวีระ กังวานพณิชย์ ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ และทุนการศึกษา คุณพิมพ์ชนก เกียรติวงศ์
  คุณสมบัติของนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา
  1 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑-๓
  2 ขาดแคลนทุนทรัพย์
  3 มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ย ๒.๐๐ ขึ้นไป
  4 มีความประพฤติเรียบร้อย และสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
  5 นักศึกษาที่ได้รับทุนฯ จะต้องเขียนจดหมายขอบคุณถึงเจ้าของทุน พร้อมแนบ
  รายงานผลการศึกษาทุกปี
  รายงานความเป็นอยู่ ชีวิตประจำวันและเรื่องทั่ว ๆ ไป
  ส่ง ส.ค.ส ถึงเจ้าของทุนทุกปี
     
ทุนการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกผ่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. ทุนการศึกษามูลนิธิ ธนาคารชูมิโตโม มิตชุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น สาขากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
    (Sumitomo Mitsui Banking Corporation Global Foundation Scholarships) มูลค่าทุนละ 730 USD
  คุณสมบัติของนักศึกษา
  1 นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  2 มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50
  3 ไม่รับทุนการศึกษาอื่นใด
  4 มีความประพฤติเรียบร้อย
     
2. ทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ (Japanese Chamber of Commerce, Bangkok (JCC)
    มูลค่าทุนละ 40,000 บาทต่อปี แบ่งจ่ายเทอมละ 20,000 บาท
  1 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและสอบผ่านการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยโดยวิธีการสอบเข้าศึกษาในหลักสูตร 4 ปี และมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด หรือในภูมิภาคที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
  2 เป็นนักศึกษาที่มีผลการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 ขึ้นไป
  3 มีความประพฤติเรียบร้อย
  4 เขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ “How K want to contribute to Thai society in the future after graduation?” จำนวนคำศัพท์ 500-800 คำ
     
3. ทุนการศึกษาบริษัทมูราตะ แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศญี่ปุ่น มูลค่าทุน 24,000 บาท จ่ายเป็นรายเดือน ๆ ละ 2,000 บาท
  คุณสมบัติของนักศึกษา
  1 เป็นนักศึกษาคนไทย ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2
  2 ขาดแคลนทุนทรัพย์
  3 มีความประพฤติดี และสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
  4 มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นปีที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 2.50 (2 ภาคเรียน)
  5 นักศึกษาที่ได้รับทุนฯ จะต้องเขียนจดหมายเป็นภาษาอังกฤษถึงเจ้าของทุน พร้อมแนบ
  รายงานผลการศึกษาทุกปี
  รายงานผลการลงทะเบียน
  รายงานความเป็นอยู่ ชีวิตประจำวันและเรื่องทั่ว ๆ ไป
     
4. ทุนการศึกษา “เชลส์-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” มูลค่าทุนละ 15,000.- บาท
  คุณสมบัติของนักศึกษา
  1 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
  2 ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนดี และความประพฤติเรียบร้อย
  3 สัญชาติไทย และไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดในขณะเดียวกัน
     
5. ทุนการศึกษา “มูลนิธิตรีเพชรอีซูซุ” มูลค่าทุนละ 15,000 บาท
  เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
  มีผลการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75
  ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนดี และความประพฤติเรียบร้อย
  สัญชาติไทย และไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดในขณะเดียวกัน ฯลฯ
     
ประเภทเฉพาะปีการศึกษา
1. ทุนธนาคาร Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Scholarship มูลค่าทุนละ 30,000.- บาท จ่ายเป็นเทอมละ 15,000 บาท
  คุณสมบัติของนักศึกษา
  1 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชั้นไป
  2 เรียนดี หรือดีมาก
  3 ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี
  4 ไม่ได้รับทุนอื่นใด
     
2. ทุนการศึกษาสงเคราะห์กองทุนส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 2 ทุน มูลค่าทุนละ 10,000.-บาท
  คุณสมบัติของนักศึกษา
  1 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ ที่มีภูมิลำเนาและเคยศึกษาอยู่ในโรงเรียนของเขตพัฒนาภาคเหนือ (เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง, น่าน, เชียงราย, แพร่, อุตรดิตถ์, ตาก, แม่ฮ่องสอน, พะเยา, พิษณุโลก, กำแพงเพชร, สุโขทัย, เพชรบูรณ์, ชัยนาท, นครสวรรค์, อุทัยธานี, พิจิตร)
  2 มีผู้อุปการะยากจน
  3 เรียนดี
  4 มีความประพฤติเรียบร้อย
  5 มีคุณลักษณะที่อุทิศตนให้กับส่วนรวม
     
  คุณสมบัติเฉพาะ
  นักศึกษาที่ขอรับทุนจะต้องมีผลการเรียนในชั้น ม.6 ดีพอสมควร แต่ไม่ควรจะอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำเกินไป (เกรดเฉลี่ยไม่ควรต่ำกว่า 2.00)
  นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนประเภทต่อเนื่อง จะต้องมีผลการเรียน
  ชั้นปีที่ 1 ได้ค่าสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
  ชั้นปีที่ 2 ได้ค่าสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.10
  ชั้นปีที่ 3 ได้ค่าสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.20
     
ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
  1 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าของทุนการศึกษาระบุอย่างเคร่งครัด
  2 นักศึกษาควรใช้เงินทุนการศึกษาอย่างประหยัดและให้ตรงกับเจตนารมณ์ของเจ้าของทุนการศึกษาที่มอบให้เพื่อการศึกษาเท่านั้น
  3 นักศึกษาต้องเขียนจดหมายแสดงความขอบคุณ ส่งถึงเจ้าของทุนการศึกษา และควรแสดงน้ำใจและระลึกถึงโดยส่งบัตรอวยพรให้เจ้าของทุนการศึกษาในโอกาสำคัญ และในเทศกาลต่าง ๆ
  4 นักศึกษาทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษา ต้องอุทิศตน โดยใช้เวลาว่างช่วยงานของคณะ ปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง โดยแจ้งกำหนดวันเวลาที่นักศึกษาสามารถจะช่วยงานได้ในวันรายงานตัว เพื่อยืนยันการรับทุนการศึกษา
  5 นักศึกษาต้องส่งใบแจ้งผลการศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ทราบผล
     
รายนามผู้สนับสนุนด้านพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและจัดตั้งกองทุนสำหรับเป็นทุนการศึกษา
ให้แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ดร.สุรินทร์ ธรรมนิเวศ กองทุน"074015 (บ)" ทุนเริ่มต้น 750,000.- บาท
      นำดอกผลกองทุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
    คุณเรณู วิเศษไชยชาญ กองทุน“นางเรณู วิเศษไชยชาญ Measures" ทุนเริ่มต้น 1,000,000.-บาท
      นำดอกผลกองทุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
    รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี ภู่อุทัย กองทุน“รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี ภู่อุทัย” ทุนเริ่มต้น 789,000.- บาท
      นำดอกผลกองทุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
    คุณจักษวัฎ(โอภาส) กิติสุข กองทุน “คุณจักษวัฎ กิติสุข” ทุนเริ่มต้น 1,000,000 บาท
      นำดอกผลกองทุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
    อาจารย์เดชนะ สิโรรส กองทุน “เดชนะ สิโรรส” ทุนเริ่มต้น 43,000 บาท
      นำดอกผลกองทุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ