(การขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ)
ท่านสามารถ download ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการดังกล่าวได้ที่นี่
(Please click here to download the report)
https://www.ba.cmu.ac.th/wp-content/uploads/2015/07/request_academic.pdf

รวมหนังสือเวียนเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการ

ACADEMIC | การขอตำแหน่งทางวิชาการ (ประกาศ ก.พ.อ. และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)