เพื่อการศึกษาที่ดีที่สุดAccBA ได้พัฒนาหลักสูตร และระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละหลักสูตรประกอบไปด้วยบุคลากรและคณาจารย์ที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมรอบด้าน อีกทั้งนิสิตมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในทุกๆ ภาควิชา เพื่อให้นิสิตได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้

– ปริญญาตรี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

– ปริญญาโท

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร จังหวัดเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

– ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ