• image
 • accba-reg
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • การประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network: TRBS Net)

  คณะบริหารธุรกิจ จัดการประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network: TRBS Net) ครั้งที่ 2/63 เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการร่วมกันผ่านกิจกรรมที่กำหนดไว้ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ 4 สถาบัน ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นอกจากการประชุมฯ แล้ว ยังประกอบไปด้วยกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่และบุคลากร การบรรยายเรื่อง โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU School of Lifelong Education) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อลิส ชาร์ป รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการศึกษาวิจัยเชิงพื้นที่ “วัฒนธรรม นวัตกรรม พื้นถิ่นจังหวัดเชียงใหม่” พร้อมทั้งเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน ศึกษาดูงานในหน่วยงานต่าง ๆ และสถานที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่

 • ผู้บริหารและคณาจารย์ AccBA เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563

  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สำหรับหน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ภาคเหนือ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้มีผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ดังนี้ชั้นตราประถมาภรณ์ช้างเผือก- รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ และอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดชั้นตรา มหาวชิรมงกุฎ- รองศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด- รองศาสตราจารย์ อรพิณ สันติธีรากุล อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ- รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรา ตันติประภา อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด- รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เจรียงประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ

 • การอบรม “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปี 2564

  งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ จัดการอบรม “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักจริยธรรมการวิจัย และความจำเป็นในการขอรับรองการวิจัยในคน แนวทางและขั้นตอนการขอรับรองเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 08:30-16:00 น.

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดอันดับ QS World University Rankings by Subject 2021 สาขา Business & Management Studies

  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ได้มีการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกรายสาขาวิชา ประจำปี 2021 โดย QS World University Rankings ซื่งผลปรากฎว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีสาขาติดอันดับโลกในปี 2021 จำนวนทั้งสิ้น 8 สาขา มากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ โดย 1 ในนั้นคือ สาขา Business & Management Studies อยู่อันดับ 401-450 ซึ่งเป็นอันดับที่ดีขึ้นกว่าปี 2020 ที่อยู่อันดับ 451-450การที่สาขา Business & Management Studies มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับ อันดับ 401-450 โดย QS World University Rankings by Subject นั้น ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความทุ่มเทและมุ่งมั่นในคุณภาพ ทั้งในด้านของหลักสูตร คณาจารย์ นักศึกษา การวิจัย และการเป็นสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติ ผ่านตัวชี้วัด 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) Academic reputation 2) Employer reputation 3) Citations per paper 4) H-index โดยมีผลการจัดอันดับตามตารางด้านล่างนี้ ข้อมูลโดย : ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

 • การนำเสนอผลการศึกษาภายใต้การเรียนการสอนแบบ Action Learning Ex-M.B.A.

  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร (Ex-M.B.A) คณะบริหารธุรกิจ จัดการนำเสนอผลการศึกษาภายใต้การเรียนการสอนแบบ Action Learning นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตรฯ แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 องค์กร ได้แก่ 1) บริษัท โตเกียวออพติคอล จำกัด 2) บริษัท ซี.พี.ดี. ชีทบอร์ด จำกัด 3) ลีลานวดไท 4) บุรีโฮเทลแอนด์โฮลเทล และ 5) เอี่ยมดี รีไซเคิล ร่วมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ได้แก่ 1) คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการองค์กร บริษัท บีอีซี เวิล์ด จำกัด (มหาชน) 2) คุณวัลลภัช แก้วอำไพ  Director โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 3) รองศาสตราจารย์กิตติ สิริพัลลภ  อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4) คุณฐิติ บุญประกอบ ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม และ 5) รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ และการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) จากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศเกี่ยวกับ (COVID-19)

 • ข่าวทั่วไป
 • ข่าวรางวัล
 • ข่าวงานบริการการศึกษา
 • ข่าวรับสมัครนักศึกษา
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ข่าวทุนการศึกษา
 • ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ขอเชิญเข้าร่วมส้มมนา Research Talk : The Cultural Impact on the Relation Between Gender Diversity and CSR Performance The Case of Thailand

ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมส้มมนา Research Talk เรื่อง The ...
Read More

หยุดสงกรานต์เดินทางออกต่างจังหวัด กรุณากรอกข้อมูล

หยุดสงกรานต์เดินทางออกต่างจังหวัดระหว่างวันที่ 10 - 18 เมษายน 2564  นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุณากรอกข้อมูล  ...
Read More

การประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network: TRBS Net)

คณะบริหารธุรกิจ จัดการประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network: TRBS ...
Read More

การอบรมเรื่อง “เทคนิคการสื่อสารองค์กรและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ”

หน่วยการสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ จัดการอบรมเรื่อง “เทคนิคการสื่อสารองค์กรและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ” เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องแนวคิด หน้าที่ และขอบเขตแก่คณะกรรมการหน่วยสื่อสารองค์กร โดยมี ...
Read More

AccBA ร่วมกิจกรรม “เปิดเส้นทางการศึกษา ค้นหาเป้าหมาย เข้าใจอาชีพ”

งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดบูธแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในกิจกรรม "เปิดเส้นทางการศึกษา ค้นหาเป้าหมาย เข้าใจอาชีพ" ...
Read More

การอบรม “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปี 2564

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ จัดการอบรม "จริยธรรมการวิจัยในคน" ประจำปี 2564 ...
Read More

กิจกรรมรับบริจาคโลหิต

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ (CSC) จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนการเป็นผู้ให้ซึ่งถือเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ณ ลานอเนกประสงค์ โซน ...
Read More

การประชุมนำเสนอผลการดำเนินโครงการแก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และวิสาหกิจชุมชน ของนักศึกษาแผนการจัดการ ชั้นปีที่ 4

ภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมนำเสนอผลการดำเนินโครงการแก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และวิสาหกิจชุมชน ของนักศึกษาแผนการจัดการ ชั้นปีที่ ...
Read More

มหาบัณฑิต M.B.A. (สำหรับบุคลากร มช.) ได้รับรางวัลการค้นคว้าอิสระดีมาก ปีการศึกษา 2563 มช.

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกรรณิการ์ จินาใหม่ มหาบัณฑิตของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ที่ได้รับรางวัลการค้นคว้าอิสระดีมาก กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประกวดรางวัลปริญญานิพนธ์ ...
Read More

นักศึกษา AccBA ร่วมกับนักศึกษาต่างคณะ คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ R2M Thailand 2020

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับทีม CMUgency และทีม Erytho-Sed มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ จากการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research ...
Read More

แสดงความยินดีกับ ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม โอกาสได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ที่ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) คณะเศรษฐศาสตร์ ...
Read More

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริทัต อินยา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริทัต อินยา สาขาวิชา การบัญชี ผลงานวิชาการ เอกสารประกอบการสอน ...
Read More

บุคลากร AccBA รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเปตอง งานมุทิตาจิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคุณผ่องแผ้ว ไชยวงค์ษา บุคลากรคณะฯ โอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่ ในการแข่งขันกีฬาเปตอง ...
Read More

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์

ชื่อ-สกุลสาขาวิชาผลงานวิชาการวันที่มีผลย้อนหลัง รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนาบริหารธุรกิจ1. เอกสารคำสอนรายวิชา “การจัดการผลิตและการดำเนินงาน”2. งานวิจัย จำนวน ...
Read More

แบบสอบถาม Year-End Survey ประจำปีการศึกษา 2563 : ปริญญาตรี

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ...
Read More

AccBA ร่วมกิจกรรม “เปิดเส้นทางการศึกษา ค้นหาเป้าหมาย เข้าใจอาชีพ”

งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดบูธแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในกิจกรรม "เปิดเส้นทางการศึกษา ค้นหาเป้าหมาย เข้าใจอาชีพ" ...
Read More

ต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยบุคลากรงานบริการการศึกษาให้การต้อนรับ และร่วมหารือกับผู้บริหาร และคณาจารย์จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เกี่ยวกับโครงการ ...
Read More

Preparing to take online Mid-term

Preparing to take online Mid-term Faculty of Business ...
Read More

การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบ Mid-term

การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบ Mid-term คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Download แบบ pdf Download แบบ ...
Read More

สมัคร TCAS รอบที่ 1 ของคณะบริหารธุรกิจ มช.

สามารถสมัคร TCAS รอบที่ 1 ของคณะบริหารธุรกิจ มช. พร้อมอ่านรายละเอียดทั้งหมด ได้ที่ ...
Read More

ประกาศคำสั้งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม Social WorK Project สำหรับนักศึกษารหัส 63

และประกาศการแบ่งกลุ่มนักศึกษาในการทำกิจกรรม Social WorK Project รหัส 63 ...
Read More

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงานฯในวันที่ 22 ...
Read More

การรับสมัครนักเรียน TCAS 2564 รอบที่ 1

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รหัส 00411501107010 TCAS ...
Read More

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

โครงการรับตรงของคณะบริหารธุรกิจ TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (ดำเนินการโดยคณะ) download ...
Read More

พิธีมอบทุนการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจเป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษา จากคุณพีรพงศ์-คุณดวงดี เชิดสถิรกุล ศิษย์เก่ารหัส 29 ...
Read More

มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีประพฤติดี เป็นแบบอย่างของความซื่อสัตย์

อาจารย์ ดร.วิสุทธร จิตอารี รองคณบดี ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีประพฤติดี เป็นแบบอย่างของความซื่อสัตย์ เพื่อยกย่องชมเชยนักศึกษาที่ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ...
Read More

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้กรอกแบบขอรับทุนการศึกษาฯ ในระบบ CMU SIS

สัมภาษณ์นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษารหัส 6215... ลงไป ...
Read More

ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ...
Read More

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ (COVID-19) กรณีได้รับผลกระทบในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อส่งแบบฟอร์มรายงานผลกระทบ ในระบบ GoogleClassroom รหัสห้องเรียน az6lcci เพื่ออัพโหลดไฟล์ PDF ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้คณะฯ ...
Read More

พิธีมอบทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ ที่ ...
Read More

ประกาศทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจากรัฐบาลอินเดีย จำนวน 1,000 ทุน

ประกาศทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจากรัฐบาลอินเดีย จำนวน 1,000 ทุน ซึ่งเป็นการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกให้แก่บุคคลสัญชาติประเทศสมาชิกอาเซียนไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย Indian ...
Read More

 • Ph.D.
 • Ex-M.B.A.
 • M.B.A.
 • M-Acc.
 • M.M.
 • M.S. Finance
image
หลักสูตรนี้มุ่งสร้างครูและนักวิจัยในสาขาบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพในระดับสากล ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องมีความสามารถที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเองต่อไปได้ กระบวนการเรียนการสอนจึงยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเริ่มจากความสนใจของผู้เรียนตั้งแต่ก้าวเข้ามาศึกษา หากผู้เรียนสนใจความเปลี่ยนแปลงในด้านการบริหารธุรกิจด้านใด ไม่ว่าจะเป็นการจัดการ การตลาด การเงิน หรือการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับการบริหารจัดการสมัยใหม่ ทางหลักสูตรก็จะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาที่สนใจและเชี่ยวชาญในแต่ละด้านให้ เพื่อชี้แนะแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมและทันสมัยในการค้นคว้าหาคำตอบที่จะอธิบายปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบันและคาดคะเนอนาคตได้ ที่นี่จะสอนให้ผู้เรียนเริ่มคิดเป็น Research Oriented ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเรียน เพื่อผู้เรียนจะได้จบการศึกษาได้เร็วขึ้น เพราะจะต้องพยายามคิดถึงหัวข้อ การทำวิทยานิพนธ์ให้ได้เร็วที่สุด โดยมีคณาจารย์ช่วยดูแลในการค้นหาสิ่งที่ยังเป็นช่องว่างของงานวิจัยในการสร้างประเด็นคำ ถามที่ยังไม่มีผู้อื่นศึกษาและหลักสูตรก็จะกำหนดให้ได้เรียนทฤษฎีขั้นสูงในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในหลายมิติเพื่อให้ได้เห็นตัวแปรใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผลงานวิจัย
image
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร (Master of Business Administration for Executives) เน้นการสร้างผู้ประกอบการและผู้บริหารมืออาชีพ ที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะของตนเองในสายงานด้านบริหารธุรกิจ เหมาะสำหรับนักบริหารและผู้ต้องการพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเรียนการสอนเน้นการบริหารแบบบูรณาการ เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ และเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
หลักสูตรฯ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณ และมีทักษะของผู้ประกอบการในด้านการบริหารธุรกิจเชิงบูรณาการ สามารถเข้าใจการวิเคราะห์ปัญหาและกระบวนการเพื่อแก้ไขปัญหาในทางธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ มหาบัณฑิตที่จบหลักสูตรฯ จะเป็นผู้มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่กับความรู้ ความเชี่ยวชาญในเชิงวิชาการทั้งในภาพกว้างและในเชิงลึก ทั้งนี้ หลักสูตรฯ โดยเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา คุณสมบัติผู้สมัครเป็นผู้ประกอบการหรือผู้บริหารระดับสูง มีประสบการณ์ในการบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
image
องค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจได้รับการพัฒนา เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงการค้า และการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความเชื่อมโยงกับนานาประเทศมากขึ้น และเป็นองค์ความรู้ที่จะต้องมุ่งเน้นการบริหารธุรกิจควบคู่กับการมีจริยธรรม และการมีจิตสำนึกด้านสังคม
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เริ่มต้นทำงานในองค์กรธุรกิจ และองค์กรภาครัฐที่ต้องการพัฒนาทักษะของตนเองในสายงานด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งผู้เริ่มต้นค้นหาแนวทางในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเน้นการบริหารแบบบูรณาการ มุ่งเน้นการแก้ปัญหาโดยใช้กรณีศึกษาของธุรกิจจากทั่วโลก รวมทั้งเสริมการเรียนรู้ด้วยการจำลองสถานการณ์ภายใต้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน รวมทั้งการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทั้งความรู้ ทักษะของการบริหารธุรกิจ และ ทักษะความเป็นผู้ประกอบการในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดและเกิดขึ้นรวดเร็ว นอกจากนั้นยังมีทักษะและความคล่องตัวด้าน IT (Information Technology Agility) เพื่อสามารถุนำข้อมูลไปใช้เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ มหาบัณฑิตที่จบหลักสูตรนี้ จะเป็นผู้มีจริยธรรม คุณธรรม และจิตสำนักต่อสังคม ควบคู่กับความรู้ ความเชี่ยวชาญในเชิงวิชาการ และความสามารถในการสื่อสารทางธุรกิจได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
image

นักบัญชีที่ดีต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และมาตรฐานทางการบัญชีเป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจขององค์กร ปัจจัยภายในและภายนอกต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้สามารถนำหลักการบัญชีมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบัน ที่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว นักบัญชีจึงต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และมาตรฐานการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังต้องมีความสามารถในการสื่อสารเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย นำเสนองานและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นหลักสูตรจึงไม่ได้มุ่งเน้นเพียงความรู้ในสาขาบัญชีเท่านั้น แต่ได้ออกแบบให้มีการรวบรวมความรู้ในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาบัญชี ด้วยการศึกษาผ่านกรณีศึกษา และจากประสบการณ์ของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ โดยตรง รวมทั้งเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ การนำเสนอผลงาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วย

image
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (M.B.A. Marketing) เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานองค์ความรู้ทางบริหารธุรกิจและการตลาด ให้ผู้เรียนมีความรู้กว้างในวิชาพื้นฐานด้านการบริหารธุรกิจ รู้ลึก และรู้จริง ในหลักการตลาด และมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ เพื่อความเป็นนักการตลาดมืออาชีพในองค์การต่างๆ ช่วยให้ออกไปเป็นนักวิเคราะห์ทางการตลาดที่สามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าแบรนด์และขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจได้ ออกแบบแผนการตลาดได้อย่างเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและลักษณะเฉพาะของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการจัดประชุมและนำเสนองาน การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ สอนโดยคณาจารย์ด้านการตลาดที่มีประสบการณ์ทั้งจากมหาวิทยาลัยในกรุงเทพและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงนักการตลาดที่ประสบความสำเร็จทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น เพื่อเพิ่มโอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพและสายงานด้านการตลาด เพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจด้วยทักษะที่จำเป็น ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้านการตลาดให้สูงขึ้นได้ด้วยความสามารถและมุมมองของนักการตลาดมืออาชีพที่มีจริยธรรมทางการตลาดและการบริหารธุรกิจ
image
การเงินยุคใหม่ (Modern Finance) เป็นศาสตร์สำคัญที่มีส่วนในการสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทางด้านการเงินทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างความมั่งคั่งในระดับ มหภาคในอนาคต จากความสำคัญดังกล่าว ภายใต้ยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน จึงมุ่งเน้นในการสร้างบุคลากรทางการเงินที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาจากสถาบันต่างๆ ที่ได้รับรองมาตรฐานสากลในระดับเดียวกันกับ Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ รวมถึงศักยภาพในการพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์และสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่เพื่อแก้ปัญหาทางการเงิน ภายใต้วิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางการเงินและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วใน นอกจากนั้นยังมุ่งหวังให้มหาบัณฑิตมีกรอบความคิดที่มุ่งเน้นจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม จากผลสืบเนื่องจากการตัดสินใจของตนเอง (Accountability)

7s คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร : 053-942105 แฟกซ์ : 053-892201© Copyright 2015 All rights reserved.

Login Form