หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางทฤษฎีทางการเงิน ตามมาตรฐานของวิชาชีพทางการเงิน เช่น CFA (Chartered Financial Analyst), CFP (Certified Financial Planner), FRM (Financial Risk Manager) สามารถวิเคราะห์ปัญหา และประยุกต์ความรู้ที่ได้รับในการแก้ปัญหาทางการเงินในระดับบุคคลและระดับองค์กร มีทักษะในการใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis Techniques) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ นอกจากนั้นหลักสูตรฯ ยังตระหนักถึงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยเป็นผู้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 0-5394-2143  โทรสาร 0-5394-2143

ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการฯ
email : msfinancecmu@gmail.com, Tel: 091-859-1918