HL4A0193

พันธกิจ
    เรามุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตผู้เปี่ยมด้วยจิตสำนึกต่อสังคม และ
สร้างองค์ความรู้ที่นำไปปฏิบัติได้ ตลอดจน
เป็นผู้ชี้นำทางอันเปี่ยมด้วยคุณธรรมและความเป็นเลิศเชิงบริหารต่อธุรกิจและสังคม
 
คุณค่า
  เราเกิดมาเพื่อสร้างและนำเสนอคุณค่า ดังต่อไปนี้
  1. บัณฑิตผู้เปี่ยมด้วยจิตสำนึกต่อสังคม
  2. องค์ความรู้ที่นำไปปฏิบัติได้
  3. การชี้แนวทางอันเปี่ยมด้วยคุณธรรมต่อธุรกิจและสังคม
  4. การชี้แนวทางสู่ความเป็นเลิศทางการบริหารต่อธุรกิจและสังคม
     
วิสัยทัศน์
  [เพื่อจะบรรลุพันธกิจ และการสร้างคุณค่า] คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะต้องเป็น
  1. ผู้ร่วมสร้างความรู้กับศาสตร์และศิลป์อื่นในการส่งเสริมระบบนิเวศของการเกิดธุรกิจใหม่ การพัฒนาภูมิปัญญาทางการบริหาร และการแสวงหาคำตอบต่อปัญหาของสังคม
  2. ผู้เร่งรัดให้เกิดนวัตกรรมด้วยการร่วมมือกับผู้ประกอบการและองค์กรต่างๆ ในการสะท้อนความต้องการของผู้ใช้สู่ผู้พัฒนานวัตกรรม ตลอดจนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนเป็นแบบอย่างที่ดีของนวัตกรรมการบริหาร
  3. อาศรมของการเรียนรู้ตลอดชีพด้วยการเป็นห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ (โรงเรียน) มิใช่เป็น “โรงสอน” ในการพัฒนาพื้นฐานทางปัญญาของผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพการอบรมและสั่งสอนของคณาจารย์ และความเป็นเลิศในการประเมินสมรรถนะ
  4. ผู้เอื้ออำนวยต่อความรุ่งเรืองอันยั่งยืนซึ่งก้าวพ้นการสร้างความมั่งคั่งสู่การเข้าถึงความจำเป็นพื้นฐานได้ดีขึ้น การเกิดสภาพแวดล้อมอันเป็นมิตรต่อสุขภาวะ การมีชุมชนเข้มแข็ง การจ้างงานที่มีความหมายต่อการดำรงชีพ และการทำให้ชีวิตได้รับการเติมเต็ม
  5. ผู้นำแห่งภาวะผู้นำด้วยการทำให้ธุรกิจและสังคมเข้าใจหลักการแห่งภาวะผู้นำกว้างขวางขึ้น สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับภาวะผู้นำภายใต้กรอบแห่งคุณธรรมจริยธรรมและประสิทธิผลของการดำเนินงาน