เป็นหลักสูตรที่ผลิตบุคลากร เพื่อให้มีความพร้อมในการทำงานในตำแหน่งผู้บริหารด้านการบัญชีและการเงิน ขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หลักสูตรเน้นการให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีนวัตกรรมใหม่ๆ ในการนำข้อมูลทางการบัญชีขององค์กรมาสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย มีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักบัญชี และผู้สอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญระดับนานาชาติ

โครงการปริญญาโท สาขาการบัญชี (M.Acc.)
ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 0-5394-2140 ต่อ 120 โทรสาร 0-5394-2119 

ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการฯ
email : m_accounting@hotmail.com, Tel: 081-716-5258