สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
โทร. 0 5394 2110, 0 53942124 https://www.ba.cmu.ac.th/