ลำดับ / ขั้นตอนรายละเอียดเอกสารเอกสารแนบ 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวปฏิบัติการขออนุมัติไปงานประชุมวิชาการนานาชาติ
ณ ต่างประเทศ (Oversea International Conference)
Download
ขั้นตอนที่ 2ตรวจสอบรายชื่อ Conference และ Workshop
*ทั้งนี้รายชื่อเรียงตาม A-Z และมี hyperlink ของงานแนบทุกรายชื่อ
Download
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาขั้นตอนการขอเพิ่มรายชื่อฯและกรอกรายละเอียดได้ที่ Google form (กรณีต้องการขอเพิ่มรายชื่อ)
*ทั้งนี้ถ้ามีรายชื่อแล้วให้ข้ามไปขั้นตอนที่ 4 
Download
ขั้นตอนที่ 4 กรอกแบบฟอร์มรับรองการเข้าร่วมงาน (แบบฟอร์ม 1) ส่งงานวิจัย
และหลังจากไปรับการรับรองแล้วให้สำเนาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Download
ขั้นตอนที่ 5 หลังจากเข้าร่วมงานแล้ว แจ้งรายงานผลการเข้าร่วม ผลงานและ / หรือ
เอกสาร Proceeding ให้แก่งานวิจัย
Download