1. ลิขสิทธิ์โปรแกรมบันทึกข้อมูลติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาสำหรับหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มช.

2. กรมทรัพย์สินทางปัญญาแจ้งรับจดทะเบียนคำขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เลขที่อนุสิทธิบัตร 11043

3. ลิขสิทธิ์โปรแกรมระบบฐานข้อมูลงบประมาณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระบบการเลือกสาขาวิชาเอกของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. ลิขสิทธิ์โปรแกรมระบบแสดงข้อมูลสารสนเทศผลสัมฤทธิ์การวัดผลการเรียนรู้ตามกระบวนการ Assurance of Learning คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. ลิขสิทธิ์โปรแกรมระบบคุมสอบและการจัดการสอบคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6. ลิขสิทธิ์โปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูล AoL คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7. ลิขสิทธิ์โปรแกรมระบบจัดซื้อจัดจ้าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8. ลิขสิทธิ์โปรแกรมระบบตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา (มชท. 92) และจำลองผลการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9. ลิขสิทธิ์โปรแกรมระบบสร้างจุดวัดข้อมูล AoL คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10. ลิขสิทธิ์โปรแกรมระบบสารสนเทศการบริหารโครงการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (FBA e-Project)

11. ลิขสิทธิ์โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและสืบค้นผลงานทางวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ SMART ICs