โปรแกรม

logo-aacsb

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นในการพัฒนาคณะฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมด้านธุรกิจและการศึกษาด้านธุรกิจซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างมากและรวดเร็ว เครื่องมือหนึ่งซึ่งเป็นกลไกในการพัฒนาและรับรองความสำเร็จของคณะฯอย่างเป็นรูปธรรมด้านการสร้างบัณฑิตผู้มีคุณภาพและศักยภาพ คือการเข้าสู่กระบวนการตามมาตรฐานการรับรองจากองค์กรระดับนานาชาติ ซึ่งกำหนดให้การบริหารจัดการองค์ประกอบของการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ อันนำไปสู่การพัฒนาในภาพรวม ได้แก่ การบริหารจัดการหลักสูตร การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของคณะฯ และมหาวิทยาลัย

dean-t-1536x864-1-1
aacsb02-1-1

AccBA Together

ข่าวเด่น

การบริการวิชาการ หัวข้อ Effective Teaching and Learning Strategies in the Classroom and Online

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการบริการวิชาการ หัวข้อ "Effective Teaching and Learning Strategies in the C ...
Read More

คณะบริหารธุรกิจ มช. ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มแก่บุคลากรโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ก้องภู นิมานันท์ คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัทยา แจ้งกระจ่าง ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ ม ...
Read More

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สนั่น อังอุบลกุล เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งประธานกรรมการหอการค้าไทย คนที่ 25 รับตำแหน่งในวาระปี 2564 – 2565

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สนั่น อังอุบลกุล บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พิธีพระร ...
Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 64 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเรียนสมาธิหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ (ออนไลน์) รุ่นที่ 1

***เฉพาะผู้ที่มีที่อยู่ปัจจุบันหรือทำงานอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 64 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...
Read More

การบริการวิชาการ หัวข้อ Effective Teaching and Learning Strategies in the Classroom and Online

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการบริการวิชาการ หัวข้อ "Effective Teaching and Learning Strategies in the C ...
Read More

อบรมการจัดทำคอนเทนต์และการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์คณะฯ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมหัวข้อ การจัดทำคอนเทนต์และการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์คณะฯ โดยมีคุณเทพากร ทะม ...
Read More

การประชุมชี้แจงการศึกษาภาคฤดูร้อน ณ ต่างประเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ จัดการประชุมชี้แจงการศึกษาภาคฤดูร้อน ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษ ...
Read More

ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนักการตลาดสัญจรออนไลน์ 2021 NEXT MOVE AFTER PANDEMIC

ในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงหลังวิกฤติ COVID-19 นักการตลาดต้องปรับตัวอย่างฉับไว สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาคีภาคการศ ...
Read More

The Balance จาก AccBA เป็นตัวแทนภาคเหนือ เข้าชิง STARTUP Thailand League 2021

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUBS) ทีม The Balance ได้แก่ นางสาววัลวรี ไชยวงค์เรือน (สาขาธุรกิจบริการ ...
Read More

Ex-M.B.A. ร่วมสนับสนุนอาหารมอบแก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร (Ex-M.B.A.) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนอาหารให้แก่บุค ...
Read More

[ประชาสัมพันธ์] เชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการ BMRC & IBMRC

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจะจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรก ...
Read More

The Balance จาก AccBA เป็นตัวแทนภาคเหนือ เข้าชิง STARTUP Thailand League 2021

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUBS) ทีม The Balance ได้แก่ นางสาววัลวรี ไชยวงค์เรือน (สาขาธุรกิจบริการ ...
Read More

คณะบริหารฯ มช. จัดพิธีมอบรางวัล AccBA CMU Award for Outstanding Contributions to Business Education

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 ณ ณ ห้องกินรี โรงแรม ดิ เอ็มเพรส พรีเมียม เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลั ...
Read More

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห์ สาขาวิชา การบัญชี ผลงานวิชาการ 1. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “การบัญช ...
Read More

มหาบัณฑิต M.B.A. (สำหรับบุคลากร มช.) ได้รับรางวัลการค้นคว้าอิสระดีมาก ปีการศึกษา 2563 มช.

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกรรณิการ์ จินาใหม่ มหาบัณฑิตของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ...
Read More

นักศึกษา AccBA ร่วมกับนักศึกษาต่างคณะ คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ R2M Thailand 2020

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับทีม CMUgency และทีม Erytho-Sed มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่คว้ารางวัลชน ...
Read More

แสดงความยินดีกับ ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม โอกาสได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ที่ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบั ...
Read More

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริทัต อินยา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริทัต อินยา สาขาวิชา การบัญชี ผลงานวิชาการ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “การภาษีอากร 1”ง ...
Read More

บุคลากร AccBA รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเปตอง งานมุทิตาจิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคุณผ่องแผ้ว ไชยวงค์ษา บุคลากรคณะฯ โอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท ...
Read More

ผู้บริหาร CMUBS มช. พบผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ภายใต้หัวข้อ AACSB CMU Business of Pride และ LIVE & LEARN

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด วันประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2564 วันเสาร์ที่ 12 มิถุน ...
Read More

ประกาศตารางเรียน (Package) สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตารางเรียน (Package) สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  หมายเหตุ ขอให้นักศึกษาลงทะเบีย ...
Read More

ประกาศ มช.เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เพื่อช่วยเหลือนักศึ ...
Read More

การเลือกสาขาวิชาเอกและแผนการเรียน สำหรับนักศึกษารหัส 6315…..

https://mis.ba.cmu.ac.th/major/ นักศึกษาจะสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. - วันที่ 25 เมษายน 256 ...
Read More

แบบสอบถาม Year-End Survey ประจำปีการศึกษา 2563 : ปริญญาตรี

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3นักศึกษาระดับปริญญ ...
Read More

AccBA ร่วมกิจกรรม “เปิดเส้นทางการศึกษา ค้นหาเป้าหมาย เข้าใจอาชีพ”

งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดบูธแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในกิ ...
Read More

ต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยบุคลากรงานบริการการศึกษาให้การต้อนรับ และร่วมห ...
Read More

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงานฯในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 (ประกาศเป็นรายบุ ...
Read More

การรับสมัครนักเรียน TCAS 2564 รอบที่ 1

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รหัส 004 ...
Read More

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

โครงการรับตรงของคณะบริหารธุรกิจ TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (ดำเนินการโดยคณะ) download ...
Read More

พิธีมอบทุนการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจเป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษา จากคุณพีรพงศ์-คุณดวงดี เชิดสถิรกุ ...
Read More

มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีประพฤติดี เป็นแบบอย่างของความซื่อสัตย์

อาจารย์ ดร.วิสุทธร จิตอารี รองคณบดี ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีประพฤติดี เป็นแบบอย่างของความซื่อสัตย์ เพื่อยก ...
Read More

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้กรอกแบบขอรับทุนการศึกษาฯ ในระบบ CMU SIS

สัมภาษณ์นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษารหัส 6215... ลงไป ...
Read More

ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโ ...
Read More

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ (COVID-19) กรณีได้รับผลกระทบในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อส่งแบบฟอร์มรายงานผลกระทบ ในระบบ GoogleClassroom รหัสห้องเรียน az6lcci เพื่ออัพโหลดไฟล์ PDF ข้อมูล ...
Read More

พิธีมอบทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวั ...
Read More

ประกาศทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจากรัฐบาลอินเดีย จำนวน 1,000 ทุน

ประกาศทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจากรัฐบาลอินเดีย จำนวน 1,000 ทุน ซึ่งเป็นการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกให้แก่บุคคลสัญ ...
Read More