โปรแกรม

logo-aacsb

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นในการพัฒนาคณะฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมด้านธุรกิจและการศึกษาด้านธุรกิจซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างมากและรวดเร็ว เครื่องมือหนึ่งซึ่งเป็นกลไกในการพัฒนาและรับรองความสำเร็จของคณะฯอย่างเป็นรูปธรรมด้านการสร้างบัณฑิตผู้มีคุณภาพและศักยภาพ คือการเข้าสู่กระบวนการตามมาตรฐานการรับรองจากองค์กรระดับนานาชาติ ซึ่งกำหนดให้การบริหารจัดการองค์ประกอบของการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ อันนำไปสู่การพัฒนาในภาพรวม ได้แก่ การบริหารจัดการหลักสูตร การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของคณะฯ และมหาวิทยาลัย

dean-t-1536x864-1-1
aacsb02-1-1

AccBA Together

ข่าวเด่น

แสดงความยินดีกับนักศึกษา CMUBS ที่ได้คะแนนสุงสุด โครงการ New Breed Financial Professional

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชี ...
Read More

กิจกรรม AccBA KAIZEN : รอบที่ 2 ตรวจประเมินผลการปรับปรุงงานตามข้อเสนอแนะไคเซ็น

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วยกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (คิวซีซีและไคเซ็น) คณะบริหารธุรกิจ ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินผล ...
Read More

พิธีมอบรางวัลให้แก่อาจารย์ที่มีการปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล รองคณบดีและอาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ และผู้ช่วยศาสตราจ ...
Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้่ช่วยศาสตราจารย์เอก บุญเจือ ผู้ช่วยคณบดี พร้อมทั้งบุคลากรงานบริการการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การ ...
Read More

พิธีมอบรางวัลให้แก่อาจารย์ที่มีการปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล รองคณบดีและอาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ และผู้ช่วยศาสตราจ ...
Read More

Business School Graduate Colloquiums ครั้งที่ 8

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (M.S. Finance) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ 8th Bu ...
Read More

คณะบริหารธุรกิจ มช. เข้าร่วมงานสัมมนา ISAME 2021 และเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน ISAME 2022

คณะบริหารธุรกิจ มช. เข้าร่วมงาน ISAME 2021 และเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน International Symposium for Asian MOT Education ...
Read More

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสร้างความผูกพันในทีมงาน คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (T-Group)

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสร้างความผูกพันในทีมงาน คณะกรรมการบริหารสโมสร ...
Read More

นักศึกษา CMUBS เป็นหนึ่งในผู้แทนไปแข่งระดับ Asean ในโครงการ The 1st Asian International Student Competition 2021 (Hospitality-Tourism Track)

ขอแสดงความยินดีกับทีม Nicha นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUBS) ที่ชนะการแข่งขันระดับประเทศ Hospitality ...
Read More

TRAIN THE TRAINERS สัญจร ออนไลน์: Marketing 5.0 Technology for Humanity

รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ และรองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นวิทยากรแ ...
Read More

CMUBS คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จาก CMU KM Day 2021 รวม 3 รางวัล

คณะบริหารธุรกิจขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะฯ โอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ประเภท Oral Presentation และประเภทโป ...
Read More

แสดงความยินดีกับนักศึกษา CMUBS ที่ได้คะแนนสุงสุด โครงการ New Breed Financial Professional

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชี ...
Read More

พิธีมอบรางวัลให้แก่อาจารย์ที่มีการปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล รองคณบดีและอาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ และผู้ช่วยศาสตราจ ...
Read More

คณาจารย์ CMUBS ได้รับรางวัล 1st Runner-up Popular MOOC Award อาจารย์ต้นแบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2021

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University Business School : CMUBS) ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย ...
Read More

นักศึกษา CMUBS เป็นหนึ่งในผู้แทนไปแข่งระดับ Asean ในโครงการ The 1st Asian International Student Competition 2021 (Hospitality-Tourism Track)

ขอแสดงความยินดีกับทีม Nicha นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUBS) ที่ชนะการแข่งขันระดับประเทศ Hospitality ...
Read More

CMUBS คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จาก CMU KM Day 2021 รวม 3 รางวัล

คณะบริหารธุรกิจขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะฯ โอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ประเภท Oral Presentation และประเภทโป ...
Read More

นักศึกษา CMUBS คว้ารางวัลระดับประเทศ The 1st Asian International Student Competition 2021 และเป็นหนึ่งในผู้แทนไปแข่งระดับ Asean

ขอแสดงความยินดีกับทีม Skultip นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUBS) ที่ชนะการแข่งขันระดับประเทศ (Business ...
Read More

The Balance จาก AccBA เป็นตัวแทนภาคเหนือ เข้าชิง STARTUP Thailand League 2021

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUBS) ทีม The Balance ได้แก่ นางสาววัลวรี ไชยวงค์เรือน (สาขาธุรกิจบริการ ...
Read More

คณะบริหารฯ มช. จัดพิธีมอบรางวัล AccBA CMU Award for Outstanding Contributions to Business Education

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 ณ ณ ห้องกินรี โรงแรม ดิ เอ็มเพรส พรีเมียม เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลั ...
Read More

ประกาศตารางเรียน (Package) สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คลิก ตารางเรียน (Package) สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หมายเหตุ ขอให้นักศึกษาลงทะ ...
Read More

ผู้บริหาร CMUBS มช. พบผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ภายใต้หัวข้อ AACSB CMU Business of Pride และ LIVE & LEARN

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด วันประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2564 วันเสาร์ที่ 12 มิถุน ...
Read More

ประกาศตารางเรียน (Package) สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตารางเรียน (Package) สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  หมายเหตุ ขอให้นักศึกษาลงทะเบีย ...
Read More

ประกาศ มช.เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เพื่อช่วยเหลือนักศึ ...
Read More

การเลือกสาขาวิชาเอกและแผนการเรียน สำหรับนักศึกษารหัส 6315…..

https://mis.ba.cmu.ac.th/major/ นักศึกษาจะสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. - วันที่ 25 เมษายน 256 ...
Read More

แบบสอบถาม Year-End Survey ประจำปีการศึกษา 2563 : ปริญญาตรี

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3นักศึกษาระดับปริญญ ...
Read More

AccBA ร่วมกิจกรรม “เปิดเส้นทางการศึกษา ค้นหาเป้าหมาย เข้าใจอาชีพ”

งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดบูธแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในกิ ...
Read More

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงานฯในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 (ประกาศเป็นรายบุ ...
Read More

การรับสมัครนักเรียน TCAS 2564 รอบที่ 1

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รหัส 004 ...
Read More

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

โครงการรับตรงของคณะบริหารธุรกิจ TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (ดำเนินการโดยคณะ) download ...
Read More

พิธีมอบทุนการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจเป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษา จากคุณพีรพงศ์-คุณดวงดี เชิดสถิรกุ ...
Read More

มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีประพฤติดี เป็นแบบอย่างของความซื่อสัตย์

อาจารย์ ดร.วิสุทธร จิตอารี รองคณบดี ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีประพฤติดี เป็นแบบอย่างของความซื่อสัตย์ เพื่อยก ...
Read More

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้กรอกแบบขอรับทุนการศึกษาฯ ในระบบ CMU SIS

สัมภาษณ์นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษารหัส 6215... ลงไป ...
Read More

ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโ ...
Read More

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ (COVID-19) กรณีได้รับผลกระทบในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อส่งแบบฟอร์มรายงานผลกระทบ ในระบบ GoogleClassroom รหัสห้องเรียน az6lcci เพื่ออัพโหลดไฟล์ PDF ข้อมูล ...
Read More

พิธีมอบทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวั ...
Read More

ประกาศ มช. เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 12)

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 12)   วันรายงานตัวนักศึกษาปริญ ...
Read More

ประกาศ มช.เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เพื่อช่วยเหลือนักศึ ...
Read More

ประกาศ มช. เรื่อง การยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือฯ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ประจำการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับนักศึกษาทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง การยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที ...
Read More

คณะบริหารธุรกิจ มช. ร่วมสนับสนุนไอศกรีมมอบแก่บุคลากรโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนคณะฯ มอบไอศกรีมแก่ทีมแพทย์ พยาบาล ...
Read More

ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ นำคณาจารย์และบุคลากรในสังกัด ร่วมเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสังกัดคณะบร ...
Read More

ประกาศ มช. เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 12)

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 12)   วันรายงานตัวนักศึกษาปริญ ...
Read More

ประกาศ มช.เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เพื่อช่วยเหลือนักศึ ...
Read More

AccBA มอบยากันยุงแก่โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้แทนคณะฯ มอบยากันยุงจำนวน 100 ขวด เพื่อให้มูลนิธิพัฒนาม ...
Read More

AccBA จัด BIG CLEANING ป้องกัน COVID-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการระบาดในขณะนี้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียง ...
Read More

กระบวนการทำงานของระบบคำร้องขอรับการช่วยเหลือฯจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 และกระบวนการคืนเงินทุนช่วยเหลือฯ

กระบวนการทำงานของระบบคำร้องขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากสถาน ...
Read More