รายละเอียด การฝึกอบรม บรรยายและสัมมนาด้านการวิจัย

 
หัวข้อ
เอกสารแนบ
2 พ.ค. 63   โครงการสัมมนาเรื่อง “Optimizing Online Business in COVID-19 Crisis” Optimizing-Online-Business-in-COVID-19-Crisis
28 ก.พ. 63   กิจกรรม Research Talk  หัวข้อ “การเขียนหนังสือ ตำรา และทำวิจัย เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” สรุปกิจกรรม Research Talk
20-21 ก.พ. 63   สรุปโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2563 (INCBAA 2020) สรุปโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2563
7 ก.พ. 63   กิจกรรม Research Talk หัวข้อ “Getting published internationally: leveraging local context” สรุปกิจกรรม Research Talk
29 ม.ค. 63   กิจกรรม Research Talk หัวข้อ “Overcoming Academic Challenges: Responding to Reviewers?” สรุปกิจกรรม Research Talk
29 ม.ค. 63   กิจกรรม Research Talk หัวข้อ “Corporate Governance” สรุปกิจกรรม Research Talk
29 ม.ค. 63   กิจกรรม Research Talk หัวข้อ “Trading for Status” สรุปกิจกรรม Research Talk
16 ม.ค. 63   กิจกรรม Research Talk หัวข้อ “Methodological Improvement in Business Management Research” สรุปกิจกรรม Research Talk
15 ม.ค. 63   กิจกรรม Research Talk หัวข้อ “การเขียนหนังสือและทำวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” สรุปกิจกรรม Research Talk
5-6-09-2562   โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง โครงการ Intellectual Property
Intellectual Property and Technology Landscape for Thailand 4.0
28-08-2562   โครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “What it takes to get published” โครงการบรรยายพิเศษ
What it takes to get published
01-08-2562   โครงการบรรยายหัวข้อ Web of Science Overview & EndNote for Happy Writing โครงการ Web of Science
11-07-2562   โครงการบรรยายการจัดพิมพ์หนังสือและแนวโน้มการตลาดของหนังสือแบบ E-book โครงการ E-book
21-02-2562   โครงการฝึกอบรม The use of experiments and its comparative advantage for research สรุปโครงการ
2-11-2561   เอกสารสรุปงานประชุมวิชาการ BMRC ครั้งที่ 11 และ IBMRC ครั้งที่ 8 สรุปงาน BMRC 2018
22-08-2561   สรุปการอบรมจริยธรรมวิจัยในคน สรุปการอบรมจริยธรรมวิจัยในคน 
24-11-2560   เอกสารสรุปงานประชุมวิชาการ BMRC ครั้งที่ 10 และ IBMRC ครั้งที่ 7 สรุปงาน BMRC 2017 
29-8-2560   โครงการพัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์ผลงานวิจัย รวม-สรุปภาพโครงการพัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์ผลงานวิจัยครั้งที่-1-2-3.pdf
30-5-2560   โครงการอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการงานวิจัยของกรรมการวิจัย คณะบริหารธุรกิจและอบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนกลยุทธ์งานวิจัยคณะบริหารธุรกิจ สรุปผลโครงการworkshop-แผนวิจัย.pdf
15-2-2560   โครงการการฝึกอบรมในหัวข้อ “Workshop : Introduction to SAS Enterprise Guide for Academic” สรุปโครงการ-SAS.pdf
30-11-59   เอกสารสรุปงานประชุมวิชาการ BMRC ครั้งที่ 9 และ IBMRC ครั้งที่ 6 สรุปประเมินBMRC and IBMRC 2016
27-11-58   งานประชุมวิชาการ BMRC ครั้งที่ 8 และ IBMRC ครั้งที่ 5 สรุปประเมินBMRC2015.pdf
6-12-58   ฝึกอบรมการเลือกข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาโดยใช้โปรแกรม SAS สรุปโครงการอบรมSAS2015.pdf
25-2-58   อบรมวิเคราะห์สถิติด้วยโปรแกรม SAS sas.pdf
 28-5-58   สัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยของคณะฯ-การเผยแพร่วารสาร-ฐานข้อมูล Bloomberg bloomberg.pdf
8-7-58   การอบรมวิเคราะห์สถิติด้วยโปรแกรม Amos amos.pdf
23-7-58   อบรมการเขียนบทความ rc.pdf