ภาควิชาการตลาด

ภาควิชาการตลาด  เป็นภาควิชาหนึ่งในจำนวน 4 ภาควิชาของคณะบริหารธุรกิจ ได้รับอนุมัติเป็นภาควิชาพร้อมกับการก่อตั้งคณะบริหารธุรกิจ เมื่อ พ.ศ. 2535 โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของคณะบริหารธุรกิจและของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการจัดการการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  และการประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้าภาควิชาการตลาดจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
 
  • รองศาสตราจารย์กฤษณา
รัตนพฤกษ์    26 พฤษภาคม 2536 – 30 มีนาคม 2540
 
  • รองศาสตราจารย์อรชร
มณีสงฆ์     31 มีนาคม 2540 – 30 มีนาคม 2544
 
  • อาจารย์ ดร.นฤมล
กิมภากรณ์     31 มีนาคม 2544 – 30 มีนาคม 2546
 
  • รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรา
ตันติประภา    31 มีนาคม 2546 – 31 สิงหาคม 2546
 
  • รองศาสตราจารย์กฤษณา
รัตนพฤกษ์    31 สิงหาคม 2546 –  30 พฤศจิกายน 2546 (รักษาการ)
        1 ธันวาคม 2546 – 30 พฤศจิกายน 2550
 
  • รองศาสตราจารย์อรชร 
มณีสงฆ์       1 ธันวาคม 2550 – 30 พฤศจิกายน 2554
 
  • รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรา
ตันติประภา    1 ธันวาคม 2554 – 30 พฤศจิกายน 2562
 
  • รองศาสตราจารย์ อรชร
มณีสงฆ์   1 ธันวาคม 2562 – ปัจจุบัน

 

ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Tel : 0-5394-2134-5


Login Form