ภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ เป็นภาควิชาหนึ่งในจำนวน 4 ภาควิชาของคณะบริหารธุรกิจโดยได้รับอนุมัติเป็นภาควิชาการจัดการพร้อมกับการก่อตั้งคณะบริหารธุรกิจเมื่อ พ.ศ. 2535 และในปี พ.ศ. 2562 ได้ปรับเปลี่ยนเป็น “ภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ” (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562) โดยมีบทบาท หน้าที่ตามภารกิจหลักของคณะบริหารธุรกิจและของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประกันคุณภาพการศึกษา

  หัวหน้าภาควิชาการจัดการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 
  • อาจารย์นิตยา
วัฒนคุณ   26 พฤษภาคม 2536 – 25 พฤษภาคม 2540
        26 พฤษภาคม 2540 – 25 พฤษภาคม 2544
        26 พฤษภาคม 2544 – 1 กันยายน 2545 (รักษาการ)
 
  • รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา
เจรียงประเสริฐ   2 กันยายน 2545 – 1 มกราคม 2548
 
  • รองศาสตราจารย์ชูศรี
เที้ยศิริเพชร   31 ตุลาคม 2548 – 30 ตุลาคม 2552
 
  • รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ
บูรณพิร   31 ตุลาคม 2552 – 27 ตุลาคม 2555
 
  • รองศาสตราจารย์อรพิณ
สันติธีรากุล   29 ตุลาคม 2555 – 17 ธันวาคม 2555 (รักษาการ)
        18 ธันวาคม 2555 – 17 ธันวาคม 2559
        18 ธันวาคม 2559 – 30 กันยายน 2562
 
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา
กันตะบุตร   1 ตุลาคม 2562 – ปัจจุบัน
 
ภาควิชาการจัดการ และการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร 0-5394-2130-1