ภาควิชาการจัดการ และการเป็นผู้ประกอบการ

ภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ เป็นภาควิชาหนึ่งในจำนวน 4 ภาควิชาของคณะบริหารธุรกิจโดยได้รับอนุมัติเป็นภาควิชาการจัดการพร้อมกับการก่อตั้งคณะบริหารธุรกิจเมื่อ พ.ศ. 2535 และในปี พ.ศ. 2562 ได้ปรับเปลี่ยนเป็น “ภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ” (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562) โดยมีบทบาท หน้าที่ตามภารกิจหลักของคณะบริหารธุรกิจและของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประกันคุณภาพการศึกษา

  หัวหน้าภาควิชาการบัญชีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

  • อาจารย์นิตยา
วัฒนคุณ 26 พฤษภาคม 2536 – 25 พฤษภาคม 2540
26 พฤษภาคม 2540 – 25 พฤษภาคม 2544
26 พฤษภาคม 2544 – 1 กันยายน 2545 (รักษาการ)
  • รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา
เจรียงประเสริฐ 2 กันยายน 2545 – 1 มกราคม 2548
  • รองศาสตราจารย์ชูศรี
เที้ยศิริเพชร (ถึงแก่กรรม) 31 ตุลาคม 2548 – 30 ตุลาคม 2552
  • รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ
บูรณพิร 31 ตุลาคม 2552 – 27 ตุลาคม 2555
  • รองศาสตราจารย์อรพิณ
สันติธีรากุล 29 ตุลาคม 2555 – 17 ธันวาคม 2555 (รักษาการ)
18 ธันวาคม 2555 – 17 ธันวาคม 2559
18 ธันวาคม 2559 – 30 กันยายน 2562
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา
กันตะบุตร 1 ตุลาคม 2562 – ปัจจุบัน
ภาควิชาการจัดการ และการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร 0-5394-2130-1

Login Form