ภาควิชาการบัญชี

ภาควิชาการบัญชีและการบริหารธุรกิจ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 สังกัดคณะสังคมศาสตร์ รับผิดชอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาการบัญชี และการบริหารธุรกิจ บัณฑิตสำเร็จการศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2512 ได้รับปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต (การบัญชี) เพื่อให้สอดคล้องกับกับสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตในสาขาการบัญชี ใน พ.ศ. 2525 ได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อปริญญาเป็นบัญชีบัณฑิต เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับสถาบันการศึกษาอื่นที่ผลิตบัณฑิตในสาขาการบัญชีเช่นกัน และใน พ.ศ. 2535 ภาควิชาการบัญชีและการบริหารธุรกิจได้รับการจัดตั้งเป็นภาควิชาการบัญชี สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535

  หัวหน้าภาควิชาการบัญชีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนี ตระการศิริ
 •     26 พฤษภาคม 2536 – 25 พฤษภาคม 2540
   
 • อาจารย์ธานี ศิริสกุล (ถึงแก่กรรม)
 •     26 พฤษภาคม 2540 – 25 พฤษภาคม 2544
          26 พฤษภาคม 2544 – 25 พฤศจิกายน 2546
   
 • รองศาสตราจารย์ สุวรรณา เลาหะวิสุทธิ์
 •     25 พฤศจิกายน 2546 – 15 กุมภาพันธ์ 2547 (รักษาการณ์หัวหน้า)
          16 กุมภาพันธ์ 2547 – 16 มกราคม 2549 (รักษาการณ์หัวหน้า)
   
 • รองศาสตราจารย์ อมรา โกไศยกานนท์
 •     27 มีนาคม 2549 – 26 มีนาคม 2553
   
 • รองศาสตราจารย์ ชูศรี เที้ยศิริเพชร (ถึงแก่กรรม)
 •     27 มีนาคม 2553 – 26 มีนาคม 2557
          27 มีนาคม 2557 – 15 กุมภาพันธ์ 2559
   
 • รองศาสตราจารย์ ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช
 •     16 กุมภาพันธ์ 2559 – 31 ธันวาคม 2563
   
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมใจ แซมเพชร
 •   1 มกราคม 2564 ถึงปัจจุบัน

   
  ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
  239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  โทร 0-5394-2140 โทรสาร 0-5394-2119

  Login Form