ลำดับที่ ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ
1 Link : journal lists (National and International)
2 Peer reviewed journal lists for Faculty Sufficiency and Qualifications according to AACSB Standards (Excel update May 28, 2019)
3 Peer reviewed journal lists for Faculty Sufficiency and Qualifications according to AACSB Standards (Excel update July 23, 2020)
4 InCited Journal Citation Reports
5 บริการแหล่งข้อมูลสำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ (Resources for Publication Publishing)
6 วิธีการหาระดับคุณภาพวารสาร
7 การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์