ผู้อำนวยการ
ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์
เบอร์โทร : 053-942134
e-mail : narumon.k@cmu.ac.th
     
—————————————————————————————————————
       
รองผู้อำนวยการ
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ชานนท์ ชิงชยานุรักษ
เบอร์โทร : 0-5394-2125-27
e-mail : chanon.ch@cmu.ac.th
     
—————————————————————————————————————
     
พนักงานปฏิบัติงาน
ชื่อ-สกุล : นางสาวสรัญญา ชื่นเย็น
เบอร์โทร : 053-942153
e-mail : mic.bacmu@hotmail.com
     
—————————————————————————————————————