กิจกรรมของงานบริการวิชาการแก่สังคมของคณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วยงานถ่ายทอดข้อมูลและความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ งานฝึกอบรมและงานให้คำปรึกษาแก่บุคลากรในสายอาชีพและบุคคลทั่วไปตลอดจนองค์กรเอกชน หน่วยงานของรัฐ และวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านบริหารธุรกิจและเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามปณิธานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นอกจากนั้นคณะบริหารธุรกิจยังมีศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการเฉพาะทาง ได้แก่

X1AM0871

ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ (Management Innovation Center: MIC) เป็นองค์กรในกำกับของคณะบริหารธุรกิจ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางวิชาการความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร และภาคธุรกิจด้านนวัตกรรมการจัดการในพื้นที่ ด้วยความร่วมมือของเครือข่ายองค์ความรู้ทางวิชาการ โดยผ่านกระบวนการวิจัย การจัดการศึกษา การฝึกอบรม ตลอดจนการปฏิบัติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนต่างๆ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตลอดจนถึงเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ภาคเหนือ

X1AM0882

ศูนย์ SET Investment Center จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้บริการอบรมการจำลองการซื้อขายหลักทรัพย์อันประกอบด้วย ตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารอนุพันธ์ เพื่อให้ผู้สนใจได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนของการส่งคำสั่งซื้อขาย และกระบวนการในการประมวลผลการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริง ผ่านโปรแกรม TSI Investment Simulation Program ให้บริการโปรแกรมทางการเงินและการลงทุน เช่น @RISK, S-Plus, Rats, Crystal Ball, Decision Pro, Gauss, Value Source และเป็นศูนย์ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ภาคเหนือตอนบน (SMIC) ให้บริการข้อมูลปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียน ราคาหลักทรัพย์ และข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/seticcmu?fref=ts

X1AM0881

ศูนย์เตือนภัยทางธุรกิจภาคเหนือ (Business Warning Center: BWC) จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นเอกลักษณ์และมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของชุมชนภาคเหนือ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://www.ba.cmu.ac.th/bwc/