คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นในการพัฒนาคณะฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมด้านธุรกิจและการศึกษาด้านธุรกิจซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างมากและรวดเร็ว เครื่องมือหนึ่งซึ่งเป็นกลไกในการพัฒนาและรับรองความสำเร็จของคณะฯอย่างเป็นรูปธรรมด้านการสร้างบัณฑิตผู้มีคุณภาพและศักยภาพคือการเข้าสู่กระบวนการตามมาตรฐานการรับรองจากองค์กรระดับนานาชาติ

ซึ่งกำหนดให้บริหารจัดการองค์ประกอบด้านการศึกษาธุรกิจอันนำไปสู่การพัฒนาในภาพรวม ได้แก่ การบริหารจัดการหลักสูตร การประเมินการเรียนรู้ นิสิต คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า และความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของคณะฯและมหาวิทยาลัย