บุคลากร AccBA รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเปตอง งานมุทิตาจิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคุณผ่องแผ้ว ไชยวงค์ษา บุคลากรคณะฯ โอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่ ในการแข่งขันกีฬาเปตอง งานมุทิตาจิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

AccBA คว้า 3 รางวัล CMU-KM Day 2562 : CMU Smart Transformation in Disruptive World

คณะบริหารธุรกิจ ได้ส่งผลงานในรูปแบบโปสเตอร์และการนำเสนอแบบบรรยายเข้าร่วมโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2562 “พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” CMU Smart Transformation in Disruptive World จัดโดยกองบริหารงานบุคคล ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักบริการวิชาการ เครือข่ายหัวหน้างานบริหารและธุรการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเวทีให้ส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานกระบวนการจัดการความรู้ การสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข/องค์กรสุขภาพและองค์กรคุณธรรม ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เป็นการเผยแพร่กิจกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม การสร้างองค์กรแห่งความสุข องค์กรสุขภาพ และองค์กรคุณธรรม ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) จากผู้นำเสนอกลุ่มที่ 2 เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ ทั้งหมดจำนวน […]

Read more ...

บุคลากร AccBA คว้า 2 รางวัล จาก “ขุนเลเกมส์”

ขอแสดงความยินดีกับคุณเรวัฒน์ วงษ์ดี บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ตัวแทนบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับเหรียญทอง จากการแข่งขันกรีฑา ประเภทวิ่งผลัด 4×100 เมตร อายุ 40-44 ปี ชาย และได้รับเหรียญเงิน จากการแข่งขันกรีฑา ประเภทเดิน 3,000 เมตร อายุ 45-49 ปี ชาย จากการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

Read more ...

การนำเสนอกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC ของนักศึกษาและบุคลากร “QCC DAY”

คณะบริหารธุรกิจจัดการนำเสนอกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC ของนักศึกษาและบุคลากร “QCC DAY” เพื่อนำเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC ของนักศึกษาและบุคลากร เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานภายในคณะ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่คณะฯ เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลที่ 1 20,000 บาท หัวข้อ “การเพิ่มเปอร์เซ็นต์การใช้โปรแกรม Speexx ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา” โดย งานบริการการศึกษา รางวัลที่ 2 15,000 บาท หัวข้อ “การเพิ่มจำนวนนักศึกษาผู้เข้าไปประเมินแบบวัดพลังใจ เพื่อจัดทำระบบบันทึกข้อมูลและติดตามนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ” โดย หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา รางวัลที่ 3 […]

Read more ...

AccBA รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ​NHESSE 3rd

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบบรรยาย กลุ่มการพัฒนางานประจำ ใน งานมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา (National Higher Education Support Staff Exhibition on Work Improvement, Research, Inventions, and Innovation :  NHESSE-RiRII) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 หัวข้อ พัฒนาคน พัฒนางาน สู่นักปฏิบัติมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ทั้งหมด 3 หัวข้อ เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในการปรับปรุงพัฒนางานและพัฒนาองค์กรของคณะบริหารธุรกิจ ทั้งในแบบ Oral Presentation และแบบ Poster Presentation โดยมีนางสาวศุภลักษณ์ วันปั๋น หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล […]

Read more ...

AccBA รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ​NHESSE 3rd

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบบรรยาย กลุ่มการพัฒนางานประจำ ใน งานมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา (National Higher Education Support Staff Exhibition on Work Improvement, Research, Inventions, and Innovation :  NHESSE-RiRII) ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ พัฒนาคน พัฒนางาน สู่นักปฏิบัติมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ทั้งหมด 3 หัวข้อ เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในการปรับปรุงพัฒนางานและพัฒนาองค์กรของคณะบริหารธุรกิจ ทั้งในแบบ Oral Presentation และแบบ Poster Presentation โดยมีนางสาวศุภลักษณ์ คำปั๋น หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ […]

Read more ...

AccBa คว้าเหรียญทอง หญิงเดี่ยว เปตอง กีฬาบุคลากร มช. ปี 61

แสดงความยินดีกับคุณผ่องแผ้ว ไชยวงค์ษา นักกีฬาเปตอง คณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทหญิงเดี่ยว จากการแข่งขันกีฬาในกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ภายใต้การนำทีมเข้าแข่งขันของนายอาทิตย์ ทำสวน ประธานชมรมเปตอง ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาเปตอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

AccBA คว้า 4 รางวัล CMU-KM Day 2018 “พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข”

คณะบริหารธุรกิจ ได้ส่งผลงานในรูปแบบโปสเตอร์และการนำเสนอแบบบรรยายเข้าร่วมในกิจกรรม CMU-KM Day 2018 “พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้ ประเภท: แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ได้แก่ หัวข้อ “การเพิ่มความครบถ้วนของการแจ้งผลงานทางวิชาการและบริการวิชาการของคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ” เจ้าของผลงาน: งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ผู้นำเสนอ: นางสาวอัญชลี วิเลิศศักดิ์ รางวัลชมเชย การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ได้แก่ หัวข้อ “AccBA Improvement Projects through Kaizen Concept” เจ้าของผลงาน: คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen และการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) คณะบริหารธุรกิจ ผู้นำเสนอ: ผศ.ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี นางสาวศุภลักษณ์ […]

Read more ...

รางวัล

Login Form