นักศึกษา AccBA ร่วมกับนักศึกษาต่างคณะ คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ R2M Thailand 2020

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับทีม CMUgency และทีม Erytho-Sed มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ จากการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา และได้เป็น 2 ใน 3 ทีมตัวแทนระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ไปแข่งขันในระดับประเทศในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ โดยทั้ง 2 ทีมนั้น มีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสมาชิกในทีม โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M) นี้โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่มาภาพ : STEP CMU

Read more ...

AccBA คว้ารางวัลชนะเลิศ U Power Digital Idea Challenge Season 4

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับนายสุรเชษฐ์ ปศุศฤทธากร สุวัจน์ พรพุทธศรี นายเพชรกล้า บุตรโส นางสาววาสิตา เสถียรวงศ์นุกุล และนางสาวภัทรมน ศักดิ์ฤทธิรณ นักศึกษาภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีม Unlimit โดยมี อาจารย์ ดร. เรนัส เสริมบุญสร้าง ​เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแผนการตลาดโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 4 จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาฯและสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมแสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัด ด้วยแนวคิดการประกวดแผนการตลาดที่เน้นการประยุกต์ใช้ Digital Technology โดยจัดพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลี่ย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ที่มา : https://www.btripnews.net/?p=54938

Read more ...

AccBA รับ Public Favorite Award จาก “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีมชุมชาวเขาเผ่าม้งดอยปุย นางสาวชญานิศ ใจเฉลียว นางสาวธนัชชา ศรีเพ็ญ และนางสาวอมราวดี โพธิสัตย์ โดยมี อาจารย์ ดร.เรนัส เสริมบุญสร้าง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โอกาสได้รับรางวัล Public Favorite Award จากโครงการประกวดแผนการตลาดเพื่อชุมชน “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ที่ได้ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับการตลาดชุมชนและใช้ Digital Marketing ในการโปรโมทการท่องเที่ยวชุมชนดอยปุย นำเสนอว่าดอยปุยมีอะไรที่มากกว่าเป็นดอยที่มีธรรมชาติ โดยใช้กลยุทธ์ Social Media Marketing, Hashtag Marketing และ Campaign Marketing จัดทำ Facebook Fanpage และจัดทำคลิปมัคคุเทศก์น้อยโปรโมทเพจ ซึ่งมียอดรับชมถึง 158,000 วิว สามารถติดตามผลงานได้ที่ Facebook Fanpage : กรุงไทยพาไปดอยปุย

Read more ...

นักศึกษา M.B.A. Marketing #11 ได้รับรางวัล Golden Award จาก INCBAA 2020

ขอแสดงความยินดีกับคุณสรสิช พวงสุวรรณ นักศึกษา M.B.A. Marketing รุ่นที่ 11 ที่ได้รับรางวัล Golden Award จากการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2563 (INCBAA 2020) จากบทความเรื่อง “อิทธิพลของประเภทผลิตภัณฑ์น้ำส้มแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ต่อการรับรู้คุณประโยชน์ ความเป็นธรรมชาติ และความน่าเชื่อถือ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรม ดิ เอ็มเพรส เชียงใหม่ โดยบทความเรื่อง “อิทธิพลของประเภทผลิตภัณฑ์น้ำส้มแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ต่อการรับรู้คุณประโยชน์ ความเป็นธรรมชาติ และความน่าเชื่อถือ” เป็นการศึกษาในรูปแบบกึ่งการทดลอง โดยสร้างเงื่อนไขประเภทผลิตภัณฑ์น้ำส้มแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) น้ำส้มแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบคั้นสด (2) แบบบรรจุขวดพาสเจอร์ไรส์จากโรงงาน และ (3)แบบเพิ่มวิตามิน ซึ่งผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้คุณประโยชน์ต่อน้ำส้มแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบคั้นสดมากกว่าแบบบรรจุขวดพาสเจอร์ไรส์จากโรงงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ความเป็นธรรมชาติต่อน้ำส้มแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบคั้นสดมากกว่าแบบบรรจุขวดพาสเจอร์ไรส์จากโรงงานและแบบเพิ่มวิตามินอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตาม ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของน้ำส้มแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ละประเภทไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และจากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า รูปแบบการผลิตแบบคั้นสดมีข้อได้เปรียบทั้งในด้านการรับรู้คุณประโยชน์และความเป็นธรรมชาติ เพราะผู้บริโภคมองว่าการผลิตสด แบบโฮมเมด (Homemade) หรือการผลิตแบบดั้งเดิม […]

Read more ...

AccBA รับ 2 รางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาด

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โอกาสได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมตอบปัญหาทางการตลาดครั้งที่ 31 จำนวน 2 ทีม จากจำนวนทีมที่เข้าแข่งขันที่เป็นนักศึกษาการตลาดชั้นปีที่ 3 ของมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐ และเอกชนในภาคเหนือ จำนวนทั้งหมด 20 ทีมได้แก่ 1) นายเมธา อุดมกิตติกุล และนายเจษฎา เมฆกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2) นายรหัชชานนท์ อิงคโชติวณิช และนางสาวรัตนาภรณ์ เยาวรัตน์ ได้รับรางวัลชมเชย จัดโดยภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ

Read more ...

AccBA เข้ารอบ 15 ทีมสุดท้าย Digital Marketing โครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปีที่ 13

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แสดงความยินดีกับนายณัชนน ไชยทิพย์ นางสาวธนานัน ชัยมงคล และนางสาวปัทมา ปฏิกรณ์ ทีมลูกช้างแอคบา และนางสาวชญานิศ ใจเฉลียว นางสางธนัชชา ศรีเพ็ญ และนางสาวอมราวดี โพธิสัตย์ ทีมชุมชนเผ่าม้งดอยปุย นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ โอกาสได้เข้ารอบ 15 ทีมสุดท้ายจาก 346 ทีม ทั่วประเทศ ในการประกวดแผนแผนตลาด Digital Marketing โครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปีที่ 13 โดยทั้ง 15 ทีม จะได้ลงมือปฏิบัติจริงตามแผนงานที่นำเสนอต่อคณะกรรมการ เป็นระยะเวลา 2 เดือน จากนั้น 15 ทีม จะนำเสนอผลการดำเนินงานโปรโมทชุมชนเพื่อคัดเลือก 4 ทีมสุดท้าย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่า 1,400,000 บาท ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2563

Read more ...

นักศึกษา AccBA รับรางวัลหัวข้อ “จรรยาบรรณของผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี”

แสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ทีม CMU1 นางสาวณิศรา สุจินดา, นส.ตามใจ ธรรมสอน, นส.พรชิตา วัฒนพงศ์, นายสาวสายฝน อินทโชติ และนส.สุทธิดา พ่วงชาวนา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 1 และ ทีม CMU2 นางสาวทิพกร สินไชย, นส.นภัสชล สังชาตรี, นส.ปุณยนุช วีรญาณปรีชาวิทย์, นส.สิรภัทร ปัญจไชยา และ นส.อรอนงค์ จิตสุทรามาศ ที่ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 2 จากโครงการประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อเรื่อง “จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” ประจำปี 2562 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักบัญชีรุ่นใหม่ ได้ตระหนักถึงจรรยาบรรณของนักบัญชี อันเป็นการปลูกจิตสำนึกในการเป็นผู้สอบบัญชีในอนาคตต่อไป โดยได้รับโล่และใบประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 โดยมี รศ.ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช และ อ.ดร.ดุรยา […]

Read more ...

มหาบัณฑิต M.B.A. (สำหรับบุคลากร มช.) ได้รับรางวัลการค้นคว้าอิสระดีมาก ปีการศึกษา 2562 มช.

แสดงความยินดีกับนางสาวบัวเร็ว คนภู มหาบัณฑิตของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ที่ได้รับรางวัลการค้นคว้าอิสระดีมาก กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประกวดรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากการค้นคว้าอิสระเรื่อง “การรับรู้ตราผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษา

Read more ...

รางวัล

Login Form