พิธีมอบทุนการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจเป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษา จากคุณพีรพงศ์-คุณดวงดี เชิดสถิรกุล ศิษย์เก่ารหัส 29 จำนวน 100,000 บาท พร้อมเป็นตัวแทนคุณณัฐภพ ภูริเดช ศิษย์เก่า รหัส 29 จำนวน 100,000 บาท รวม 200,000 บาท ในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 15:30 น. ณ ห้องประชุมคณบดี

Read more ...

มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีประพฤติดี เป็นแบบอย่างของความซื่อสัตย์

อาจารย์ ดร.วิสุทธร จิตอารี รองคณบดี ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีประพฤติดี เป็นแบบอย่างของความซื่อสัตย์ เพื่อยกย่องชมเชยนักศึกษาที่ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แก่ นางสาวณัฐวรรณ รุกขชาติ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รหัสนักศึกษา 621510092 และนายฌัลล์ชล ณ ลำพูน นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัสนักศึกษา 620110253 จากศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องจากนักศึกษาเก็บเงินได้จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) และได้นำส่งคืนเจ้าของ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 ณ ห้องรับรอง อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาพ: ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more ...

กำหนดวันสัมภาษณ์นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 เพื่อพิจารณารับทุนการศึกษา ประจำปี 2563

Read more ...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้กรอกแบบขอรับทุนการศึกษาฯ ในระบบ CMU SIS

สัมภาษณ์นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษารหัส 6215… ลงไป

Read more ...

ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Read more ...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ (COVID-19) กรณีได้รับผลกระทบในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อส่งแบบฟอร์มรายงานผลกระทบ ในระบบ GoogleClassroom รหัสห้องเรียน az6lcci เพื่ออัพโหลดไฟล์ PDF ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้คณะฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบและให้การช่วยเหลือต่อไป ให้นักศึกษาดำเนินการภายในวันที่ 20 เมษายน 2563 เท่านั้น

Read more ...

พิธีมอบทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแนะนำรายละเอียดการปฏิบัติตน และมารยาทที่พึงปฏิบัติของนักศึกษาทุนการศึกษา รวมทั้งมอบทุนการศึกษา จำนวน 11 โครงการ ได้แก่ 1) ทุนการศึกษา “โครงการกระปุกออมทุน ทุนสร้างอนาคต” โดย สมาคมนักศึกษาเก่าการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 15 ทุน มูลค่าทุนละ 20,000 บาท2) ทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์” จำนวน 2 ทุน มูลค่าทุนละ 20,000 บาท3) ทุนการศึกษา “รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี ภู่อุทัย” (ต่อเนื่อง) จำนวน 1 ทุน […]

Read more ...

ประกาศทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจากรัฐบาลอินเดีย จำนวน 1,000 ทุน

ประกาศทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจากรัฐบาลอินเดีย จำนวน 1,000 ทุน ซึ่งเป็นการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกให้แก่บุคคลสัญชาติประเทศสมาชิกอาเซียนไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย Indian Institute of Technology (IIT) ทั้ง 23 แห่งในอินเดีย โดยมหาวิทยาลัยเครือนี้มีการเรียนการสอนที่เน้นทั้งวิชาการและการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน รวมถึงได้รับการจัดอันดับในลำดับต้น ๆ ของโลกด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอีกด้วย โดยเฉพาะในสาขา (1) Artificial Intelligence (2) Machine learning (3) Advance manufacturing techniques (4) Energy efficient storage และ (5) Targeted drugs ทุนระดับปริญญาเอกของรัฐบาลอินเดีย จำนวน 1,000 ทุนในครั้งนี้ จะแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่(1) ระยะที่ 1 – ปีการศึกษา 2563 – 2564 จำนวน 250 […]

Read more ...

Login Form