[ประชาสัมพันธ์] เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งบทความงานวิจัยเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งบทความงานวิจัยเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 รูปแบบ Virtual Online Conference เว็บไซต์การประชุม https://conference.eau.ac.th รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้   โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียน https://www.eau.ac.th ได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

Read more ...

[ประชาสัมพันธ์] เชิญส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่10

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เชิญส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่10 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รายละเอียด http://www.smartssociety.com/ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียน ได้ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 9 เมษายน 2564

Read more ...

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ประกาศรับข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nrct.go.th และ https://nriis.go.th/หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ ภารกิจการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของประเทศด้านการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โทร. 0 2561 2445 ต่อ 517, 519

Read more ...

[ประชาสัมพันธ์] เชิญชวนส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ ช่วงระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564 จำนวน 7 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม เข้าถึงได้ที่ http://www.psaku.org/pages/conference?years=2021 บทความที่ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอในการประชุม จะได้รับโอกาสในการตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์(ชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม) ในวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งมีดัชนีอยู่ใน WoS และ/หรือ Scopus

Read more ...

[ประชาสัมพันธ์] ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์เชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น และออนไลน์โดยโปรแกรม Zoom เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 รายละเอียดดังแนบ  

Read more ...

[ประชาสัมพันธ์] วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 3 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รายละเอียดดังแนบ

Read more ...

[ประชาสัมพันธ์] ประกาศเปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ในโปรแกรมที่ 1-3 ภายใต้แพลตฟอร์มการพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ในโปรแกรมที่ 1-3 ภายใต้แพลตฟอร์มการพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 แผนงาน กำหนดการรับข้อเสนอ ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.nxpo.or.th/B/ รายละเอียดดังแนบ

Read more ...

[ประชาสัมพันธ์] เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น.ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://rac.oop.cmu.ac.th/RACNews/ShowRACNews.aspx?id1=25630052   ผู้สมัครขอรับทุนดำเนินการ ดังนี้1.สมัครรับทุนออนไลน์ https://forms.gle/EtNnZEhimxUJhFBo7 (ใช้วิธี Copy & Paste : ก็อปปี้และวางข้อมูล)2.แจ้งข้อมูลโครงการ ผ่านต้นสังกัดของท่านส่งมายังสำนักงานบริหารงานวิจัย ภายในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 โดยไม่ต้องส่ง hard copy หมายเหตุ*ข้อมูลโครงการ ประกอบไปด้วย ชื่อโครงการ, ชื่อหัวหน้าโครงการ, และงบประมาณที่ขอสนับสนุน**สำหรับ ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ให้แนบ “หนังสือรับรองจากที่ปรึกษาโครงการ (ฉบับจริง)” มาด้วย

Read more ...

Login Form