ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2564

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2564 เรื่อง การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน “Innovation foresight for sustainable development strategies” ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 08.00 – 17.30 น. รายละเอียดดังแนบ  

Read more ...

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (The Tenth International Conference on Advancement of Development Administration 2021-Social Sciences and Interdisciplinary Studies: the 10th ICADA 2021 – SSIS) ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-17.30 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) รายละเอียดดังแนบ

Read more ...

[ประชาสัมพันธ์] เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งบทความงานวิจัยเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งบทความงานวิจัยเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 รูปแบบ Virtual Online Conference เว็บไซต์การประชุม https://conference.eau.ac.th รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้   โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียน https://www.eau.ac.th ได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

Read more ...

[ประชาสัมพันธ์] เชิญส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่10

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เชิญส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่10 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รายละเอียด http://www.smartssociety.com/ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียน ได้ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 9 เมษายน 2564

Read more ...

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ประกาศรับข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nrct.go.th และ https://nriis.go.th/หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ ภารกิจการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของประเทศด้านการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โทร. 0 2561 2445 ต่อ 517, 519

Read more ...

[ประชาสัมพันธ์] เชิญชวนส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ ช่วงระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564 จำนวน 7 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม เข้าถึงได้ที่ http://www.psaku.org/pages/conference?years=2021 บทความที่ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอในการประชุม จะได้รับโอกาสในการตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์(ชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม) ในวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งมีดัชนีอยู่ใน WoS และ/หรือ Scopus

Read more ...

[ประชาสัมพันธ์] ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์เชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น และออนไลน์โดยโปรแกรม Zoom เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 รายละเอียดดังแนบ  

Read more ...

[ประชาสัมพันธ์] วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 3 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รายละเอียดดังแนบ

Read more ...

Login Form