ประกาศงดการฝึกงานภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

Read more ...

การประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network: TRBS Net)

คณะบริหารธุรกิจ จัดการประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network: TRBS Net) ครั้งที่ 2/63 เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการร่วมกันผ่านกิจกรรมที่กำหนดไว้ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ 4 สถาบัน ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากการประชุมฯ แล้ว ยังประกอบไปด้วยกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่และบุคลากร การบรรยายเรื่อง โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU School of Lifelong Education) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อลิส ชาร์ป รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการศึกษาวิจัยเชิงพื้นที่ “วัฒนธรรม นวัตกรรม พื้นถิ่นจังหวัดเชียงใหม่” พร้อมทั้งเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน ศึกษาดูงานในหน่วยงานต่าง ๆ […]

Read more ...

ผู้บริหารและคณาจารย์ AccBA เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สำหรับหน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ภาคเหนือ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้มีผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ดังนี้ ชั้นตราประถมาภรณ์ช้างเผือก– รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ และอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด ชั้นตรา มหาวชิรมงกุฎ– รองศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด– รองศาสตราจารย์ อรพิณ สันติธีรากุล อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ– รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรา ตันติประภา อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด– รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เจรียงประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ

Read more ...

การอบรม “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปี 2564

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ จัดการอบรม “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักจริยธรรมการวิจัย และความจำเป็นในการขอรับรองการวิจัยในคน แนวทางและขั้นตอนการขอรับรองเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 08:30-16:00 น.

Read more ...

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดอันดับ QS World University Rankings by Subject 2021 สาขา Business & Management Studies

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ได้มีการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกรายสาขาวิชา ประจำปี 2021 โดย QS World University Rankings ซื่งผลปรากฎว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีสาขาติดอันดับโลกในปี 2021 จำนวนทั้งสิ้น 8 สาขา มากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ โดย 1 ในนั้นคือ สาขา Business & Management Studies อยู่อันดับ 401-450 ซึ่งเป็นอันดับที่ดีขึ้นกว่าปี 2020 ที่อยู่อันดับ 451-450 การที่สาขา Business & Management Studies มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับ อันดับ 401-450 โดย QS World University Rankings by Subject นั้น ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความทุ่มเทและมุ่งมั่นในคุณภาพ ทั้งในด้านของหลักสูตร คณาจารย์ นักศึกษา […]

Read more ...

การนำเสนอผลการศึกษาภายใต้การเรียนการสอนแบบ Action Learning Ex-M.B.A.

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร (Ex-M.B.A) คณะบริหารธุรกิจ จัดการนำเสนอผลการศึกษาภายใต้การเรียนการสอนแบบ Action Learning นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตรฯ แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 องค์กร ได้แก่ 1) บริษัท โตเกียวออพติคอล จำกัด 2) บริษัท ซี.พี.ดี. ชีทบอร์ด จำกัด 3) ลีลานวดไท 4) บุรีโฮเทลแอนด์โฮลเทล และ 5) เอี่ยมดี รีไซเคิล ร่วมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ได้แก่ 1) คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการองค์กร บริษัท บีอีซี เวิล์ด จำกัด (มหาชน) 2) คุณวัลลภัช แก้วอำไพ  Director โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 3) รองศาสตราจารย์กิตติ สิริพัลลภ  อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4) […]

Read more ...

มหาสังฆทาน 9 วัด ครั้งที่ 41

คณะกรรมการด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประจำคณะบริหารธุรกิจจัดโครงการมหาสังฆทาน 9 วัด ครั้งที่ 41 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในงานวันส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2564 โดยถวายในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 แด่พระสงฆ์วัดป่ากรรมฐาน เส้นทางหางดง-สันป่าตอง-ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย วัดป่าพุทธพจนาราม วัดป่าธรรมสันติ วัดป่าเทพเนรมิต วัดสันป่าสักวรอุไรธรรมมาราม วัดป่าเจริญธรรม วัดป่าจำปาลาว วัดป่าเจดีย์เหลี่ยม วัดป่าสันติสุข และวัดป่าสวนธรรมรส

Read more ...

AACSB Peer Review Visit

วันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ AACSB Peer Review Team ในการรับการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลจาก AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) ซึ่งเป็นสถาบันที่ให้การรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีระดับโลก ซึ่งการตรวจประเมินดังกล่าวเป็นการตรวจประเมินในรูปแบบ Virtual Visit (ออนไลน์) โดยประธานและคณะกรรมการตรวจประเมิน (AACSB Peer Review Team) ได้มีการพบปะและสัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการอำนวยการคณะบริหารธุรกิจ ผู้บริหารคณะฯ ประธานหลักสูตร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้แทนคณะกรรมการด้านต่างๆ ของคณะบริหารธุรกิจ

Read more ...

Login Form