ต้อนรับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากร จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โอกาสเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการวัดผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) การนำ VR มาใช้กับการเรียนการสอน และการจัดทำห้องเรียนดิจิทัล (Digital Classroom) ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 13:00-16:00 น. ณ คณะบริหารธุรกิจ

Read more ...

กิจกรรม “แบ่งปันประสบการณ์และให้แนวคิดทางธุรกิจแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63.. หลักสูตรบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร”

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร (จังหวัดเชียงใหม่) คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ “แบ่งปันประสบการณ์และให้แนวคิดทางธุรกิจแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63.. หลักสูตรบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร” ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้เป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ (Action Learning) เพื่อพัฒนาทักษะของผู้ประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา ทำให้นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์ความรู้โดยอาศัยการปฏิบัติ ได้รับประสบการณ์และทักษะ จากการได้ทดลองนำความรู้ไปแก้ไขปัญหาธุรกิจ และผลิตผลงานสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ โดยมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 กิจการ ได้แก่ 1) บริษัท ซี.พี.ดี. ชีทบอร์ด จำกัด 2) เอี่ยมดี รีไซเคิล 3) บุรีโฮเทลแอนด์โฮลเทล 4) บริษัท โตเกียวออพติคอล จำกัด และ 5) ลีลานวดไท ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ

Read more ...

AccBA ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผนึกกำลังเตรียมความพร้อมยกระดับบุคลากร DMC และ IVA รองรับนักธุรกิจปลอดภัยไร้โรค

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายภาคการศึกษาไมซ์ (MICE Academic Cluster) ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับมอบหมายจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ให้ร่วมพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจตามมาตรฐานการติดตาม ควบคุม กำกับ และประเมินผลด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับนักเดินทางต่างชาติเพื่อป้องกัน COVID-19 ยกระดับศักยภาพการบริการด้านการจัดการเดินทางในรูปแบบใหม่ ของ Destination Management Company – DMC และบุคลากรด้านการบริการลูกค้าชาวต่างชาติ International Visitor Assistant – IVA เพื่อรองรับนักธุรกิจชาวต่างชาติในอนาคต อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะที่ได้รับนโยบายจาก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เป็นผู้บริหารการจัดการอบรมในครั้งนี้ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ว่า “กิจกรรมโครงการนี้ มุ่งเน้นอบรมให้เกิดองค์ความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านต่าง […]

Read more ...

ต้อนรับค่าย STRONG November CAMP 2020

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้อนรับผู้ดูแลและนักเรียนจาก Strong Academy ในโครงการ STRONG November CAMP 2020 ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมทางวิชาการ การปรับพื้นฐาน ทบทวนเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดภาคเหนือ เพื่อก้าวสู่การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรงานบริการการศึกษา ให้การต้อนรับและบรรยายประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะฯ พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ณ ห้อง BAB1221 และวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.–11.00 น. ณ ห้องประชุม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

อาจารย์ AccBa ร่วมทำบุญมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

รองศาสตราจารย์อรพิณ สันติธีรากุล อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริจาคเงินจำนวน 600,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

ระดมแนวคิกการสนับสนุนกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี ทีมงานงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ร่วมพบปะ กับ คุณจินตนา จิตรสกุล อุปนายกที่ 1 เพื่อระดมแนวคิดการสนับสนุนกิจกรรมสมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...

ต้อนรับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรงานพัฒนา และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ต้อนรับ ดร.ปิยดา ดาวดึงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณวสิษฐ์พล จิตละมุน หัวหน้างานบริหารและวางแผนยุทธศาสตร์ คุณวราภรณ์ ลิ้มทองกุล นักวิชาการแผนและสารสนเทศ และคุณรุสดี แวดือรามัน นักพัฒนาโปรแกรม จากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โอกาสเข้าศึกษาระบบ Assurance of Learning และการประยุกต์ใช้ Sedona System ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 9:00-13:30 น. ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยม คณะบริหารธุรกิจ

Read more ...

ต้อนรับบุคลากรจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี และอาจารย์ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ (MIC) ต้อนรับคุณอรช บุญ-หลง และคุณศุภาดา ชัยวงษ์ ผู้แทนตลาดสำนักส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการภาคเหนือ เพื่อแนะนำสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และร่วมหารือการจัดทำแผนกิจกรรมร่วมกันสำหรับปีงบประมาณ 2565 โดยคณะได้เสนอให้ใช้ความเชี่ยวชาญของคณะในการอบรมและพัฒนาผู้ประกอบการ MICE ภาคเหนือในรูปแบบของ Action Learning ครบวงจร ได้แก่ การอบรมภาคบรรยาย และกำหนดโจทย์ภาคปฎิบัติให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมทีมกันลงมือทำจริงภายใต้ coaching ของผู้ทรงคุณวุฒิจาก TCEB และ คณาจารย์ของคณะ โดยมุ่งเป้าหมายให้มีกิจกรรมอย่างน้อย ไตรมาสละหนึ่งกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 13:00-15:00 น. ณ ห้องประชุมคณบดี คณะบริหารธุรกิจ

Read more ...

Login Form