ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อบุญ  เอกะสิงห์ สาขาวิชา การบัญชี ผลงานวิชาการ 1. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “การบัญชีขั้นต้น”2. งานวิจัย  จำนวน 2 เรื่อง          2.1   Auditor Size and Auditor Conservatism in the Context of Key Audit Matters: The Moderating Role of Auditor Gender            2.2  เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ: สัญญานเตือนของการแก้ไขงบการเงินในปีถัดไป

Read more ...

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริทัต อินยา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริทัต  อินยา สาขาวิชา การบัญชี ผลงานวิชาการ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “การภาษีอากร 1” งานวิจัย  จำนวน 2 เรื่อง ผลกระทบของโครงสร้างผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการและกลุ่มอุตสาหกรรมเสี่ยงที่มีต่อการป้องกันทุจริต :หลักฐานจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต การกำกับดูแลกิจการและการป้องกันการทุจริต      

Read more ...

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์

ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ผลงานวิชาการ วันที่มีผลย้อนหลัง รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา บริหารธุรกิจ 1. เอกสารคำสอนรายวิชา “การจัดการผลิตและการดำเนินงาน”2. งานวิจัย  จำนวน 3 เรื่อง          2.1  การพัฒนาตัวแบบเพื่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของธนาคารพาณิชย์โดยใช้กรอบแนวคิด CAMEL สำหรับการวิเคราะห์ Data Envelopment          2.2  การคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์โดยใช้กระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ลำดับชั้นและทฤษฎีฟัซซีเซต          2.3  การพัฒนาตัวแบบเพื่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสาขาธนาคารโดยใช้ Balanced Scorecard และ Data Envelopment Analysis 3. หนังสือ 5ส หลักการและวิธีปฏิบัติ (5S: Principles and Practice). วันที่ 8 ตุลาคม 2561

Read more ...

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุรยา สุขถมยา
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุรยา  สุขถมยา สาขาวิชา : การบัญชี ผลงานวิชาการ 1. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน” 2. งานวิจัย  จำนวน 2 เรื่อง           2.1     Implied Cost of Capital Estimation: Evidence from the Stock Exchange of Thailand           2.2     Modeling of the Relationship Between Corporate Social Responsibility and Stock Price with Artificial Neural Network

Read more ...

ผลงานวิจัยอาจารย์ AccBA ได้รับการเสนอผลงาน SEC Capital Market Symposium 2019

ผลงานวิจัยเรื่อง “A Comprehensive Study of the New Audit Report with Key Audit Matters: What have We Learnt from Our First Implementation?” โดย อาจารย์ ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห์ และรองศาสตราจารย์ ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช อาจารย์ประจำ ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้วิจัยร่วมกับ อ.ดร. วีระพงษ์ กิติวงค์ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ขึ้นนำเสนอผลงานในงาน “SEC Capital Market Symposium 2019: แข่งขันได้ ประชาชนเข้าถึง พัฒนายั่งยืน” เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมอีสติน […]

Read more ...

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. นฤนาถ ศราภัยวานิช เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. นฤนาถ ศราภัยวานิช เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชา : การบัญชีผลงานวิชาการ เอกสารคำสอน : รายวิชา “การบัญชีชั้นต้น 1 :701100” งานวิจัย จำนวน ๒ เรื่อง           2.1 A Contingency Model of Client Repatronage in a Financial Auditing Services Context เผยแพร่ในวารสาร Accounting Research Journal. 2016, 29(1) หน้า 106-130           2.2 The role of interpersonal […]

Read more ...

AccBA รับรางวัล Best Paper Award และ Best Presentation Award : BECIC

แสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร. เอื้อบุญ เอกะสิงห์ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจที่ได้รับรางวัล Best Paper Award และ Best Presentation Award หัวข้อ Auditor Size and Auditor Conservatism in the Context of Key Audit Matters: The Moderating Role of Auditor Gender จาก The 7th Business, Economics and Communications International Conference 2018 (BECIC 2018) Theme : Digital Knowledge and Business Innovation : Driving to the […]

Read more ...

แสดงความยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญลักษณ์ พิชญกุล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญลักษณ์ พิชญกุล สาขาวิชา การจัดการ ผลงานวิชาการ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “มารยาทในสังคมธุรกิจ” รหัสวิชา 703491 ผลงานวิจัย จำนวน 2 เรื่อง    เรื่องที่ 1    “A success case of implementing sufficiency economy concept: Funeral expenses reduction project”    เรื่องที่ 2    “ Shaping Thai hot springs to serve Japanese’s Predilections” วันที่มีผลย้อนหลัง วันที่ 11 กันยายน 2558

Read more ...

รางวัล

Login Form