Preparing to take online Mid-term

Preparing to take online Mid-term Faculty of Business Administration (AccBA), Chiang Mai University Download pdf versionDownload jpg version

Read more ...

การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบ Mid-term

การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบ Mid-term คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Download แบบ pdf Download แบบ jpg

Read more ...

E-mail account that student need to use for taking online exams

Download pdf versionDownload jpg version

Read more ...

สมัคร TCAS รอบที่ 1 ของคณะบริหารธุรกิจ มช.

สามารถสมัคร TCAS รอบที่ 1 ของคณะบริหารธุรกิจ มช. พร้อมอ่านรายละเอียดทั้งหมด ได้ที่ https://apps.ba.cmu.ac.th/accba_reg/study_recruit_note.php   ::: สอบถามเพิ่มเติม :::   โครงการ 01-04 ติดต่อ งานบริการการศึกษา โทร 0-5394-2110 หรือ 0-5394-2124   โครงการที่ 05-06 ติดต่อ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ โทร 0-5394-2156 หรือ FB: Service Business Management CMU   ในวันเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

Read more ...

ประกาศคำสั้งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม Social WorK Project สำหรับนักศึกษารหัส 63

และประกาศการแบ่งกลุ่มนักศึกษาในการทำกิจกรรม Social WorK Project รหัส 63

Read more ...

คณะบริหารธุรกิจ มช. นำเทคโนโลยี VR มาใช้กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี เป็นคณะแรกของประเทศไทย

นอกจากการอุบัติขึ้นของเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ทำให้การจัดการศึกษาแบบทุกที่ทุกเวลา มีความเป็นไปได้ทั้งด้านอุปกรณ์และความคุ้มค่าของการลงทุนแล้ว การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้เกิดตัวเร่งอันสำคัญซึ่งทำให้เห็นว่า ไม่ว่าโลกจะสะดุดหรือหยุดหมุน แต่การเรียนรู้ของมนุษย์จะไม่หยุดนิ่ง เป็นที่มาของความพยายามของ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาบูรณาการเข้ากัน เพื่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทรงประสิทธิผลที่สุด โดยไม่ถูกขัดจังหวะจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ทั้งหลาย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา รศ.ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ เปิดเผยว่า คณะของเราถือว่าเป็นคณะแรกของประเทศไทยที่นำเทคโนโลยี VR มาใช้ในการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี เพื่อทำให้ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้หรือ Learning Outcome เกิดขึ้นในตัวนักศึกษาของคณะอย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียนมากที่สุด โดยการที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ นักศึกษาจะต้องได้รับการพัฒนาให้เติบโตขึ้นภายใต้ระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ที่บริบูรณ์พร้อม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรามีความเชื่อว่า ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนั้นจะเกิดขึ้นได้ จะต้องมีปัจจัยระบบนิเวศ 3 ด้าน เรียกย่อๆ ว่า เอสอีที หรือเซ็ต (SET) คือตัวของนักศึกษา (Student) จะต้องถูกปลูกฝังให้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ซึ่งความใฝ่รู้ใฝ่เรียนนั้น เกิดขึ้นได้ทั้งจากตัวของนักศึกษามีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง โดยมีสภาพแวดล้อม (E: Environment) ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ […]

Read more ...

ย้ายสาขาวิชาเอกและแผนการเรียนในภาคเรียนที่ 2/2563 ครั้งที่ 2

Read more ...

ภาควิชาการเงิน มช. เดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มสื่อสารความรู้การเงิน เดินหน้าส่งเสริมพื้นฐานนักศึกษาเพื่อความมั่นคงในอนาคต

cr. www.tigernews.tv

Read more ...

Login Form