มหาบัณฑิต M.B.A. (สำหรับบุคลากร มช.) ได้รับรางวัลการค้นคว้าอิสระดีมาก ปีการศึกษา 2563 มช.

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกรรณิการ์ จินาใหม่ มหาบัณฑิตของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ที่ได้รับรางวัลการค้นคว้าอิสระดีมาก กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประกวดรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากการค้นคว้าอิสระเรื่อง “การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการของโรงพยาบาลสัตว์แห่งหนึ่งในภาคเหนือ= Service Cost Analysis of an Animal Hospital in the Northern Region” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Read more ...

แสดงความยินดีกับ ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม โอกาสได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจขอร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ที่ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) คณะเศรษฐศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Read more ...

ศิษย์เก่า Ex-M.B.A. รับเหรียญเกียรติคุณ “720 ปี คนดีศรีเชียงใหม่”

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคุณธัญธารีย์ นิธิธวัชพงค์ ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Ex-M.B.A. รุ่นที่ 5 โอกาสได้รับเหรียญเกียรติคุณ “720 ปี คนดีศรีเชียงใหม่” จากสหพันธ์สตรีอาสาสมัครพุทธ-คริสต์-อิสลาม ซึ่งจัดพิธีมอบเหรียญเกียรติคุณ ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ภัตตาคารตูลู่ จังหวัดเชียงใหม่ มอบเหรียญเกียรติคุณโดย ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากคุณธัญธารีย์ นิธิธวัชพงค์จะทำคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมืองเชียงใหม่แล้ว ยังได้สนับสนุนกิจกรรมของคณะฯ ตลอดมาอีกด้วย

Read more ...

แสดงความยินดีกับ ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม โอกาสได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี เข้าร่วมแสดงความยินดี กับคุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม โอกาสได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตร วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ฯ เวลา 17.30 น. ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์จากภาควิชาการเงินฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดงานเลี้ยง เพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทาน เวลา 18.30-21.00 น. ณ โรงแรมคันทารีเชียงใหม่

Read more ...

ศิษย์เก่า AccBA ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี เข้าร่วมแสดงความยินดี กับคุณพรพิมล ชวนไชยสิทธิ์ นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาบริหารธุรกิจ รหัส 194019 ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็น นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาตนเอง ครอบครัว หน่วยงาน องค์กร สนับสนุนและช่วยเหลือคณะฯ และมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ โดยมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่น ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 17.30 น. ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ปริญญาบริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่

Read more ...

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความยินดี แก่ คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความยินดี แก่ คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พิจารณาอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้ โดยที่สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติปริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้แก่นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนมโดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความยินดี แก่ คุณพรพิมล ชวนไชยสิทธิ์ เนื่องในโอกาสได้รับนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความยินดี แก่ คุณพรพิมล ชวนไชยสิทธิ์ เนื่องในโอกาสได้รับนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้ ตามที่สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และประสบความสำเร็จในวิชาชีพ อีกทั้งได้สร้างคุณประโยชน์ ให้แก่สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งมีส่วนร่วมหรือมีส่วนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคม ชมรมศิษเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้วประเทศ นั้น ปรากฏว่านักศึกษาเก่าของคณะบริหารธุรกิจได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่นประจำปี 2562 คือ นางสาวพรพิมล ชวนไชยสิทธิ์คณะบริหารธุรกิจ รหัสนักศึกษา 194019นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาบริหารธุรกิจ จากทั้งหมด 19 คน ทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่น ในวันที่ 26 มกราคม 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

รางวัล

Login Form