ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด (M.B.A. Marketing)

Read more ...

การรับสมัครนักเรียน TCAS 2564 รอบที่ 1

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รหัส 00411501107010 TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio (การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ) โดยมีโครงการ และหลักเกณฑ์ ตามรายละเอียดดังนี้ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ งานบริการการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจหมายเลขโทรศัพท์ : 053-942110 และ 053-942124 สำหรับหลักสูตรการจัดการธุรกิจบริการหมายเลขโทรศัพท์ : 053-942156

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (M.S. Finance) ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3)

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (M.S. Finance) ปีการศึกษา 2563

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (M.B.A. Marketing) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (M.S. Finance) ประจำปีการศึกษา 2563

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

โครงการรับตรงของคณะบริหารธุรกิจ TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (ดำเนินการโดยคณะ)

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563

1. โครงการรับนักเรียนผู้มีศักยภาพพิเศษในการเป็นผู้นำและในทางธุรกิจFULL PDF 2.  โครงการทายาทศิษย์เก่า บัญชี-บริหารธุรกิจFULL PDF 3. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและเป็นทายาทผู้ประกิอบการธุรกิจFULL PDF 4. โครงการผู้มีศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบริการ และ โครงการทายาทผู้ประกอบการธุรกิจบริการFULL PDF

Read more ...

Login Form