AccBA มอบยากันยุงแก่โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้แทนคณะฯ มอบยากันยุงจำนวน 100 ขวด เพื่อให้มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นำไปบริจาคต่อนักศึกษาและบุคลากรผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม ซึ่งได้รับผลกระทบโรคระบาด ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยและในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 (หอ 5 หญิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ในวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564

Read more ...

การประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network: TRBS Net)

คณะบริหารธุรกิจ จัดการประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network: TRBS Net) ครั้งที่ 2/63 เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการร่วมกันผ่านกิจกรรมที่กำหนดไว้ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ 4 สถาบัน ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากการประชุมฯ แล้ว ยังประกอบไปด้วยกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่และบุคลากร การบรรยายเรื่อง โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU School of Lifelong Education) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อลิส ชาร์ป รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการศึกษาวิจัยเชิงพื้นที่ “วัฒนธรรม นวัตกรรม พื้นถิ่นจังหวัดเชียงใหม่” พร้อมทั้งเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน ศึกษาดูงานในหน่วยงานต่าง ๆ […]

Read more ...

ผู้บริหารและคณาจารย์ AccBA เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สำหรับหน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ภาคเหนือ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้มีผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ดังนี้ ชั้นตราประถมาภรณ์ช้างเผือก– รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ และอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด ชั้นตรา มหาวชิรมงกุฎ– รองศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด– รองศาสตราจารย์ อรพิณ สันติธีรากุล อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ– รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรา ตันติประภา อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด– รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เจรียงประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ

Read more ...

การอบรมเรื่อง “เทคนิคการสื่อสารองค์กรและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ”

หน่วยการสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ จัดการอบรมเรื่อง “เทคนิคการสื่อสารองค์กรและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ” เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องแนวคิด หน้าที่ และขอบเขตแก่คณะกรรมการหน่วยสื่อสารองค์กร โดยมี รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09:00-12:30 น.

Read more ...

การอบรม “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปี 2564

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ จัดการอบรม “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักจริยธรรมการวิจัย และความจำเป็นในการขอรับรองการวิจัยในคน แนวทางและขั้นตอนการขอรับรองเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 08:30-16:00 น.

Read more ...

กิจกรรมรับบริจาคโลหิต

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ (CSC) จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนการเป็นผู้ให้ซึ่งถือเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ณ ลานอเนกประสงค์ โซน D วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 08:30-15:00 น. ได้รับโลหิตบริจาค จำนวน 3,600 cc

Read more ...

การประชุมนำเสนอผลการดำเนินโครงการแก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และวิสาหกิจชุมชน ของนักศึกษาแผนการจัดการ ชั้นปีที่ 4

ภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมนำเสนอผลการดำเนินโครงการแก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และวิสาหกิจชุมชน ของนักศึกษาแผนการจัดการ ชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนวิชา 703499 : สัมมนาทางการจัดการ (Seminar in Management) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การคิดและวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบและสามารถนำความรู้ในการบริหารงานเชิงบูรณาการไปปรับใช้ต่อไปได้ รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาควิชาฯ กับองค์การในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 6 วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13:00-16:00 น.

Read more ...

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร อดีตคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา รองคณบดี และอาจารย์วไลทัศน์ วรกุล ผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 64 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนคณะบริหารธุรกิจ และสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 64 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 19:00 น. ณ อาคารบุญญาวาส วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) เป็นผู้ทำคุณประโยชน์และประกอบคุณความดีแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะบริหารธุรกิจ โดยเป็นผู้เมตตาอนุญาตให้เปิดหลักสูตรครูสมาธิ ณ คณะบริหารธุรกิจ เพื่อประโยชน์แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และบุคคลทั่วไปที่สนใจ นอกจากนี้ยังเป็นผู้พัฒนาสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต ซึ่งคณะบริหารธุรกิจนำมาใช้จัดการเรียนการสอนในกระบวนวิชา 703330 สมาธิสำหรับผู้นำธุรกิจ ในระดับปริญญาตรีอีกด้วย

Read more ...

Login Form