ขอเชิญเข้าร่วมส้มมนา Research Talk : The Cultural Impact on the Relation Between Gender Diversity and CSR Performance The Case of Thailand

ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมส้มมนา Research Talk เรื่อง The Cultural Impact on the Relation Between Gender Diversity and CSR Performance The Case of Thailandในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์เข้าร่วมการสัมมนา แจ้งชื่อได้ที่ Dr.Anin Rupp e-mail : anin.rupp@cmu.ac.th หรือ 09 5452-8034

Read more ...

หยุดสงกรานต์เดินทางออกต่างจังหวัด กรุณากรอกข้อมูล

หยุดสงกรานต์เดินทางออกต่างจังหวัดระหว่างวันที่ 10 – 18 เมษายน 2564  นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุณากรอกข้อมูล  แบบสำรวจการเดินทางของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU student and staff Inter-provincial Travel Survey) ได้ที่ https://cmu.to/ReportCoV19HD  ที่มา : ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more ...

การอบรมเรื่อง “เทคนิคการสื่อสารองค์กรและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ”

หน่วยการสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ จัดการอบรมเรื่อง “เทคนิคการสื่อสารองค์กรและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ” เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องแนวคิด หน้าที่ และขอบเขตแก่คณะกรรมการหน่วยสื่อสารองค์กร โดยมี รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09:00-12:30 น.

Read more ...

การอบรม “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปี 2564

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ จัดการอบรม “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักจริยธรรมการวิจัย และความจำเป็นในการขอรับรองการวิจัยในคน แนวทางและขั้นตอนการขอรับรองเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 08:30-16:00 น.

Read more ...

กิจกรรมรับบริจาคโลหิต

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ (CSC) จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนการเป็นผู้ให้ซึ่งถือเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ณ ลานอเนกประสงค์ โซน D วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 08:30-15:00 น. ได้รับโลหิตบริจาค จำนวน 3,600 cc

Read more ...

การประชุมนำเสนอผลการดำเนินโครงการแก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และวิสาหกิจชุมชน ของนักศึกษาแผนการจัดการ ชั้นปีที่ 4

ภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมนำเสนอผลการดำเนินโครงการแก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และวิสาหกิจชุมชน ของนักศึกษาแผนการจัดการ ชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนวิชา 703499 : สัมมนาทางการจัดการ (Seminar in Management) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การคิดและวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบและสามารถนำความรู้ในการบริหารงานเชิงบูรณาการไปปรับใช้ต่อไปได้ รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาควิชาฯ กับองค์การในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 6 วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13:00-16:00 น.

Read more ...

Ex-M.B.A. กับกิจกรรม CSR “เปลี่ยนน้ำใจ เป็นน้ำใสให้น้องดื่ม”

หลักสูตร​บริหาร​ธุรกิจ​มหาบัณฑิต​ ส​ำ​หรับ​ผู้บริหาร​ (Ex-M.B.A) รุ่นที่ 21 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย​เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “เปลี่ยนน้ำใจ เป็นน้ำใสให้น้องดื่ม” ภายใต้โครงการ ปันน้ำใจให้น้อง ได้มอบเงินจำนวน 15,550 บาท พร้อมทั้งซ่อมเเซมเครื่องกรองน้ำให้กลับมาใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนป่าจี้วังเเดง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีน้ำใสสะอาดไว้ดื่ม เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 #​CSR #EXMBA #ACCBA #CMU #EXMBA21

Read more ...

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร อดีตคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา รองคณบดี และอาจารย์วไลทัศน์ วรกุล ผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 64 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนคณะบริหารธุรกิจ และสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 64 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 19:00 น. ณ อาคารบุญญาวาส วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) เป็นผู้ทำคุณประโยชน์และประกอบคุณความดีแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะบริหารธุรกิจ โดยเป็นผู้เมตตาอนุญาตให้เปิดหลักสูตรครูสมาธิ ณ คณะบริหารธุรกิจ เพื่อประโยชน์แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และบุคคลทั่วไปที่สนใจ นอกจากนี้ยังเป็นผู้พัฒนาสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต ซึ่งคณะบริหารธุรกิจนำมาใช้จัดการเรียนการสอนในกระบวนวิชา 703330 สมาธิสำหรับผู้นำธุรกิจ ในระดับปริญญาตรีอีกด้วย

Read more ...

Login Form