กิจกรรมรับบริจาคโลหิต

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพสำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ (CSC) จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนการเป็นผู้ให้ซึ่งถือเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ณ ลานอเนกประสงค์ โซน D วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 08:30-15:00 น. ได้รับโลหิตบริจาค จำนวน 3,600 cc

Read more ...

การประชุมนำเสนอผลการดำเนินโครงการแก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และวิสาหกิจชุมชน ของนักศึกษาแผนการจัดการ ชั้นปีที่ 4

ภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมนำเสนอผลการดำเนินโครงการแก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และวิสาหกิจชุมชน ของนักศึกษาแผนการจัดการ ชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนวิชา 703499 : สัมมนาทางการจัดการ (Seminar in Management) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การคิดและวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบและสามารถนำความรู้ในการบริหารงานเชิงบูรณาการไปปรับใช้ต่อไปได้ รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาควิชาฯ กับองค์การในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 6 วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13:00-16:00 น.

Read more ...

Ex-M.B.A. กับกิจกรรม CSR “เปลี่ยนน้ำใจ เป็นน้ำใสให้น้องดื่ม”

หลักสูตร​บริหาร​ธุรกิจ​มหาบัณฑิต​ ส​ำ​หรับ​ผู้บริหาร​ (Ex-M.B.A) รุ่นที่ 21 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย​เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “เปลี่ยนน้ำใจ เป็นน้ำใสให้น้องดื่ม” ภายใต้โครงการ ปันน้ำใจให้น้อง ได้มอบเงินจำนวน 15,550 บาท พร้อมทั้งซ่อมเเซมเครื่องกรองน้ำให้กลับมาใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนป่าจี้วังเเดง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีน้ำใสสะอาดไว้ดื่ม เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 #​CSR #EXMBA #ACCBA #CMU #EXMBA21

Read more ...

การอบรม “ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ” ประจำปีการศึกษา 2563

งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเรื่อง “ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ” ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคุณพชร เกียรติโภคิณ (พี่อั๋น ) ศิษย์เก่า รหัส 43 เป็นวิทยากร โดยมี รองคณบดี อ.ดร.วิสุทธร จิตอารี กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

ประกาศ มช. เรื่อง เลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55

Read more ...

การฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic life support : BLS) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (BASIC LIFE SUPPORT: BLS) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เเละฝึกปฏิบัติวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้สามารถให้การช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ เป็นการพัฒนาทักษะนักศึกษาให้มีความพร้อมในการปฎิบัติงานสายอาชีพธุรกิจบริการได้ในอนาคต โดยทีมวิทยากรจากหน่วยงานการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 08:30-12:00น. ณ ห้องประชุม 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more ...

ภาควิชาการตลาดเยี่ยมชมบริษัท โตโยต้า ริช

ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 3 เข้าเยี่ยมชมบริษัท โตโยต้า ริช โดยมีคุณจินตนา จิตรสกุล กรรมการผู้จัดการ และทีมงาน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายให้นักศึกษาทราบถึงความเป็นมา โครงสร้างองค์กร และธุรกิจในเครือ พร้อมนำชมกิจการ 4 ด้าน คือ ด้านการตลาด ด้านการขาย ด้านการบริการหลังการขาย และด้านการจัดการอะไหล่และการซ่อมรถ เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 ซึ่งการเยี่ยมชมธุรกิจนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 705192 การเยี่ยมชมธุรกิจด้านการตลาด

Read more ...

AccBA ร่วมสืบสานประเพณีนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำ ปี 2563 “ฮีตแห่งศรัทธา…ล้านนาในม่านหมอก”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยนายกสโมสรนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษาใหม่ รหัส 63 จำนวน 2 คน ร่วมสืบสานประเพณีนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำ ปี 2563 “ฮีตแห่งศรัทธา…ล้านนาในม่านหมอก” ด้วยวิถี New Normal โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานพิธี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ ที่มาภาพ: CMU

Read more ...

Login Form