ศูนย์เตือนภัยทางธุรกิจภาคเหนือ (Business Warning Center: BWC)

จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นเอกลักษณ์และมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของชุมชนภาคเหนือ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.ba.cmu.ac.th/bwc/


X1AM0881
X1AM0876