หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

X1AL3129

  ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor  of  Business  Administration  Program
  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต: บธ.บ.
ภาษาอังกฤษ : Bachelor  of  Business  Administration: B.B.A
  ปรัชญา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยความเชี่ยวชาญในด้านการเงินและการธนาคาร การจัดการ และการตลาด โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ด้านบริหารธุรกิจตามแนวทางความรู้ระดับสากลและมีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรเพื่อการบริหารธุรกิจในประเทศให้ก้าวหน้าได้อย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม บัณฑิตจะเป็นผู้มีความสามารถรอบรู้ในด้านของวิชาการ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการใช้ภาษา และจะเป็นผู้ที่สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการติดตามหรือแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ หรือวิกฤตในระบบเศรษฐกิจได้ นอกจากนั้นหลักสูตรนี้ยังมุ่งสร้างให้บัณฑิตมีทักษะของการคิดในเชิงบูรณาการความรู้ต่างๆ มีทักษะการเรียนรู้ และใฝ่การเรียนรู้ บัณฑิตที่สำเร็จจากหลักสูตรจะเป็นผู้ที่มีมุมมองทางบวก มีความคิดสร้างสรรค์ ความมั่นคงในตนเอง เข้าใจและซึมซับในอารยธรรมไทย มองเห็นประโยชน์โดยส่วนรวม มีจิตอาสา มีคุณธรรมและจริยธรรม

  วัตถุประสงค์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตที่ปรับปรุงใหม่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ทางวิชาการของหลักการบริหารธุรกิจที่เป็นสากล ทันสมัยต่อเหตุการณ์และเหมาะสมกับสังคมไทย
2. มีความรู้รอบในวิชาการซึ่งนำไปสู่การบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นสากล เช่น มีความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
    การใช้ภาษา เป็นต้น
3. เป็นผู้มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เป็นวิกฤตด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ
4. เป็นผู้มีความรู้รอบที่นำไปสู่การดำรงตนในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถใช้ความรู้รอบ เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการได้อย่างเหมาะสม
5. เป็นผู้มีจิตใจดีงาม มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตอาสา

  วิชาเอก

การเงินและการธนาคาร    การจัดการ   และการตลาด

  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

หลักสูตร BA 2560 (139 หน่วยกิต) หลักสูตร BA 2563 (138 หน่วยกิต)

  รูปแบบของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร   4  ปี  

  โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)  
แผนการเงินและการธนาคาร
 • พนักงานสายการเงินของบริษัท พนักงานอำนวยการสินเชื่อ พนักงานบริหารเงิน  ในสายการธนาคาร
 • นักวิเคราะห์หลักทรัพย์  วาณิชธนกร ในสายหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ
 • ผู้จัดการกองทุน ในสายการจัดการลงทุน
 • ทำงานในหน่วยงานภาคเอกชน  เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทประกัน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์
 • ประกอบกิจการส่วนตัว
  แผนการจัดการ
 • นักบริหารและนักวางแผนในบริษัทข้ามชาติ บริษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
 • ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ  หน่วยงานการศึกษา
 • ประกอบกิจการส่วนตัว
  แผนการตลาด
 • นักพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด
 • พนักงานขายและผู้บริหารหน่วยงานขาย
 • นักวิจัยตลาด
 • เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
 • ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานการศึกษา
 • ประกอบกิจการส่วนตัว
  กำหนดการรับสมัคร

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย (https://www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply)

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรภาคปกติ            เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ  15,000  บาท
หลักสูตรพิเศษ                 เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ   28,000  บาท

  การจัดการเรียนการสอน

ภาคปกติ เรียนในวันเวลาราชการ
วันจันทร์ วันอังคาร  วันพฤหัสบดี  วันศุกร์  เวลา 08.00 -15.30  น.

ภาคพิเศษ เรียนนอกเวลาราชการ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30 – 19.30 น. วันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

Login Form