1.
รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
(ประธานกรรมการ)
2.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง
(กรรมการ)
3.
ศาสตราภิชาน ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
(กรรมการ)
4.
ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์
(กรรมการ)
5. รองศาสตราจารย์ ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
(รองอธิการบดี)
– บริการวิชาการและรับใช้สังคม
– ยุทธศาสตร์บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม
(กรรมการ)
6.
ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม
(กรรมการ)
7.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์
(กรรมการ)