กำหนดการสอบคัดเลือก
 • ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
  หลักเกณฑ์การคัดเลือก
 • พิจารณาจากเอกสารการสมัคร และการสอบสัมภาษณ์

  การจัดการเรียนการสอน
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี  ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
  จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับศึกษา
 • ปีการศึกษาละ 8 คน
  ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมเป็นแบบเหมาจ่าย (package) ตลอดหลักสูตร 750,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ดังนี้
             ปีที่ 1 แบ่งจ่ายเป็น 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 187,500 บาท 
             ปีที่ 2 แบ่งจ่ายเป็น 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ   93,750 บาท
             ปีที่ 3 แบ่งจ่ายเป็น 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ   93,750 บาท