1.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์
(คณบดี)
2.
รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  ธีรานุพัฒนา
(รองคณบดี)
3.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล
(รองคณบดี)
4.
อาจารย์ ดร.วิสุทธร จิตอารี
(รองคณบดี)
5.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห์
(รองคณบดี)
6.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัทยา แจ้งกระจ่าง
(ผู้ช่วยคณบดี)
7.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก บุญเจือ
(ผู้ช่วยคณบดี)
8.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลยา โกไศยกานนท์
(ผู้ช่วยคณบดี)
9.
อาจารย์ ดร.รวิ รุ่งเรืองศรี
(ผู้ช่วยคณบดี)
10.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมใจ แซมเพชร
(หัวหน้าภาควิชาการบัญชี)
11.
รองศาสตราจารย์ ดร.รวี ลงกานี
(หัวหน้าภาควิชาการเงิน)
12.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา กันตะบุตร
(หัวหน้าภาควิชาการจัดการ และการเป็นผู้ประกอบการ)
13.
รองศาสตราจารย์ อรชร มณีสงฆ์
(หัวหน้าภาควิชาการตลาด)
14.
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์
(ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ และปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัย)