1.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์
(คณบดี)
2.
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์
(รองคณบดี และผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ)
3.
รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  ธีรานุพัฒนา
(รองคณบดี)
4.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล
(รองคณบดี)
5.
อาจารย์ ดร.วิสุทธร จิตอารี
(รองคณบดี)
6.
อาจารย์ ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห์
(รองคณบดี)
7.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัทยา แจ้งกระจ่าง
(ผู้ช่วยคณบดี)
8.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก บุญเจือ
(ผู้ช่วยคณบดี)
9.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลยา โกไศยกานนท์
(ผู้ช่วยคณบดี)
10.
อาจารย์ ดร.รวิ รุ่งเรืองศรี
(ผู้ช่วยคณบดี)
11.
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช
(หัวหน้าภาควิชาการบัญชี)
12.
รองศาสตราจารย์ ดร.รวี ลงกานี
(หัวหน้าภาควิชาการเงิน)
13.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา กันตะบุตร
(หัวหน้าภาควิชาการจัดการ และการเป็นผู้ประกอบการ)
14.
รองศาสตราจารย์ อรชร มณีสงฆ์
(หัวหน้าภาควิชาการตลาด)
15.
อ.ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์
(รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ)