เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ได้มีการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกรายสาขาวิชา ประจำปี 2021 โดย QS World University Rankings ซื่งผลปรากฎว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีสาขาติดอันดับโลกในปี 2021 จำนวนทั้งสิ้น 8 สาขา มากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ โดย 1 ในนั้นคือ สาขา Business & Management Studies อยู่อันดับ 401-450 ซึ่งเป็นอันดับที่ดีขึ้นกว่าปี 2020 ที่อยู่อันดับ 451-450

การที่สาขา Business & Management Studies มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับ อันดับ 401-450 โดย QS World University Rankings by Subject นั้น ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความทุ่มเทและมุ่งมั่นในคุณภาพ ทั้งในด้านของหลักสูตร คณาจารย์ นักศึกษา การวิจัย และการเป็นสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติ ผ่านตัวชี้วัด 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) Academic reputation 2) Employer reputation 3) Citations per paper 4) H-index โดยมีผลการจัดอันดับตามตารางด้านล่างนี้

ข้อมูลโดย : ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์