หยุดสงกรานต์เดินทางออกต่างจังหวัดระหว่างวันที่ 10 – 18 เมษายน 2564 

นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุณากรอกข้อมูล  แบบสำรวจการเดินทางของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU student and staff Inter-provincial Travel Survey)

ได้ที่ https://cmu.to/ReportCoV19HD 

ที่มา : ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์