คณะบริหารธุรกิจ จัดการประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network: TRBS Net) ครั้งที่ 2/63 เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการร่วมกันผ่านกิจกรรมที่กำหนดไว้ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ 4 สถาบัน ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นอกจากการประชุมฯ แล้ว ยังประกอบไปด้วยกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่และบุคลากร การบรรยายเรื่อง โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU School of Lifelong Education) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อลิส ชาร์ป รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการศึกษาวิจัยเชิงพื้นที่ “วัฒนธรรม นวัตกรรม พื้นถิ่นจังหวัดเชียงใหม่” พร้อมทั้งเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน ศึกษาดูงานในหน่วยงานต่าง ๆ และสถานที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่