งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดบูธแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในกิจกรรม “เปิดเส้นทางการศึกษา ค้นหาเป้าหมาย เข้าใจอาชีพ” เพื่อเป็นแนวในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยและผู้สนใจเข้าร่วม ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย