เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สำหรับหน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ภาคเหนือ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้มีผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ดังนี้

ชั้นตราประถมาภรณ์ช้างเผือก
– รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ และอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด

ชั้นตรา มหาวชิรมงกุฎ
– รองศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด
– รองศาสตราจารย์ อรพิณ สันติธีรากุล อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
– รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรา ตันติประภา อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด
– รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เจรียงประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ