ชื่อ-สกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริทัต  อินยา

สาขาวิชา

การบัญชี

ผลงานวิชาการ

  1. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “การภาษีอากร 1”
  2. งานวิจัย  จำนวน 2 เรื่อง
    1. ผลกระทบของโครงสร้างผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการและกลุ่มอุตสาหกรรมเสี่ยงที่มีต่อการป้องกันทุจริต :
      หลักฐานจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
    2. การกำกับดูแลกิจการและการป้องกันการทุจริต